Viktiga dokument


 


UNI
CEF Innocenti Repord Card Nr 13, 2016
Fairnes

s for Children. A league table of inequality in child well-being in rich countries

Regeringen:
Remiss Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställnign på arbetsplatserna. Diarienummer: S2016/02521/SF

Arbetsförmedlingen 2016-03-03
Subventionerade anställningar – Kartläggning ur ett bransch- och företagsperspektiv

Regeringskansliet 2016-01-28  
Arbe

tsskadeförsäkringen ska bli mer rättssäker och jämställd

Oxfam 2016-01-18
An Economy for the 1 %

Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) 2015:17 2015-12-17
Otillrä

cklig insyn när Försäkringskassan konsulterar FMR (Försäkringsmedicinska rådgivare)

Riksrevisionen 2015-12-21:
Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning – vilka hänsyn tals till arbetsmarknadens behov

Doktorsavhandling 2015-12-04:
Integrat

ionen och arbetets marknad

Mynewsdesk 2015-12-21
Etableringsreform ledde inte till jobbSBU-rapport 240, 2015:
Arbetsmiljöns betyelse för hjärt-kärlsjukdom

Socialförsäkringsutskottet 2015-06-11:
Beslut om

uppföljning av Finsam – finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

ISF (Inspektionen för Socialförsäkringar) Juni 2015
Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Riksrevisionen 2015-06 16 (RiR 2015:14)
Översku

ldsättning – Hur fungerar samhällets stöd och insatser

Riksrevisionen 2015-06-10 (RiR 2015:12)
Patientsäkerhet – Har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet?

Arbetsmiljöverket 2015-06-10
Arbetsplatsolyckorna minskar men fler mår psykiskt dåligt på grund av jobbet

Arbetss

kador 2014
Arbetsskador 2014 – län och kommun

Karolinska institutet 2015-05-06:
Sjuknärvaro ökar risk för dålig hälsa på lång sikt

Åklagarmyndigheten 2015-03-30:
Rikså

klagaren överklagar en friande dom i ett mål om arbetsmiljöbrott

Riksåklagaren:
Länk till överklagandet

Eurofond 2015-02-23:
Violenc

e and harassment in European workplaces: Extent, impacts and policies

Riksrevisionen 2015-04-29 (RiR 2015:7)
Aktivitetsersättning- en ersättning utan aktivitet?

Kommissionen för jämlik vård
Ojämlik vård – ett hot mot vår sjukvår

Riks

revisionen granskar:
Arbetskraftinvandring

Riksrevisionen Pågående granskning: Riksrevisionen granskar rehabiliteringsgarantin

Riksrevisionen:
Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Riksrevisionen:
Inledd granskning om överskuldsättning

Inspektionen för socialförsäkringen ISF:
Försäkringskassan och mänskliga rättigheter

Vårdanalys Rapport 2014:11:
Vården ur patientperspektiv – Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

Regeringskansliet:
Viktigare lagar ochförordningar inför årsskiftet 2014/2015

Riksrevisionen (RiR 2014:22):
Vårdens styrning – efter behov eller efterfrågan

Socialdepartementet 2014-12-19:
Riksrevisionens rapport om att gå i pension

arbetsmiljöforskning.se 2014-12-04:
Kommunpolitiker särbehandlar kvinnor

arbetsmiljöforskning.se 2014-11-26:
Brist på jämställdhet gör kvinnor sjuka

Försäkringskassan:
Sjukfrånvarons utveckling, del 2

LO november 2014:
Anställningsformer år 2014 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990�2014

Försäkringskassan 2014-11-17:
Analys av sjukfrånvarons nivå över tid

ISF 2014-1-14:
“Utredningar” av sjukskrivna förlänger sjukfrånvaron

Riksrevisionen (RiR 2014:22)
Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan

Arbetsmarknadsdepartementet oktober 2014:
Satsningar på arbetsförmedlingen
Sänkt anordnarbidrag i fas 3
Möjligheter till utbildning i fas 3
Extratjänster
Höjd ersättning i arbetslöshetsförsäkringen
Resurser för EUs sysselsättningsinitiativ

Arbetsmiljöverket 2014-10-24:
Inspektioner mot stress

Sex av tio arbetsplatser saknar förebyggande arbetsmiljöarbete

SNS förlag 2014:
Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa

Malmö högskola 2014-10-09:
Allvarlig ohälsa på grund av snabblån

Arena idé juni 2014:
Värden i välfärden
Om styrning och organisering efter New Public Management

SBU-rapport 2014-10-08:
Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

2014-06-30:
Försäkringskassan avslöjas i mycket kritisk rapport

Arbetsmiljöverket 2014-06-05:
Arbetsskador 2013

LO 2014-06-10:
Feltänkt och felgjort – en vitbok om sjukförsäkringen

ISF 2014:7
Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering

FK 2014-06-02:
Störst antal sjukfall i vård och omsorg

SOU 2014:31:
Visselbåsare måste skyddas bättre

Vision 2014-05-20:
Otydligt förslag gör inte skyddet för visselblåsare bättre

Försäkringskassan april 2014 Socialförsäkringsrapport 2014:4:
Sjukfrånvaro psykiska diagnoser

LO Ny Rapport 2014-02-17:
Ny rapport: Slopa de 513 Fas3-platserna i Skåne – inför plusjobb

Riksrevisionen (RiR 2014:6):
Att överklaga till förvaltningsrätten

ISF 2014:4
Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet

Vårdanalys 2014:2:
VIP i vården

SBU-Rapport Februari 2014:
Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

Vinnova 2013 Leda mot det nya, en forskningsantologi om chefsskap och innovation.
arbetsmiljöforskning 2014-02-14:
Stressade socialsekreterare lämnar yrket

SOU 2013:7
SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Avregleringarna har kostat staten miljarder
Riksrevisionens rapporter

PSFU-bloggen Parlamentariska SocialFörsäkringsUtredningens sekretariat ger tips om intressanta rapporter och analyser. Bloggen är under uppbyggnad.

ISF rapport 2013:20
Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning

Riksrevisionen Rapport: 2013:20:
Statens satsningar på nationella kvalitetsregister – Leder de i rätt riktning?

Riksrevisionen Rapport 2013:4
Mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?

Vårdanalys Rapport 2013:4:
Vad vill patienten veta för att välja

Arenagruppen November 2013
Stoppa skitlivet: Bemanningsbranschen

SOU 1999:69 “Arbetslivsdelegationen”: Individen och arbetslivet
Bl a om “rehabiliteringscentrum” för mobbade.

Försäkringskassan 2013-11-05:
Pressmeddelande
Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling
Stora skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrken
Sjukpenningtalet i september 2013
Kön viktigare än ekonomi vid uttag av föräldrapenning

Juni 2013 Akademikerförbundet SSR:
Försörjningsstödets framtid
200 000 försörjningsstödstagare borde bort

Socialstyrelsen 2013-10-29:
Små kommuner saknar ofta juridisk kompetens om ekonomiskt bistånd

SKL 2012-11-23:
Fördjupade medicinska utredningar

LO 2013-07-01:
Framtidens sjukförsäkring

Brå Rapport 2013:15:
Den amälda korruptionen i Sverige
Struktur, riskfaktorer och motåtgärder
Vilka korrumperar, inom vilka sektorer i samhället kan vi hitta mutgivarna och vad vill de åstadkomma? Mot vilka riktar sig korruptionen, var finns de som får otillbörliga erbjudanden, vad är det som erbjuds och hur går mutförsöken till?

LO-rapport 2013-07-03:
Pensionsreformen i full tid

JK-beslut 2013-06-27 Dnr 8564-12-22:
Beslut om yttrandefrihetsbrott efter anmälan om brott mot repressalieförbudet

Regeringen SOU 2013:49
Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan

Avhandling 2013-06-05
Avhandling 2013-06-05 om arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa

“Vidta alla åtgärder som behövs”

Riksdagsbeslut om att “verktyget” för bedömning av arbetsförmåga ska utvärderas 2013-06-13:
Betänkande 2012/13: SfU 10 Metoder för bedömning av arbetsförmåga (Inlägg 41-66)

Föregående debatt i socialförsäkringsutskottet:
Socialförsäkringsutskottet vill att “verktyget” för bedömning av arbetsförmåga ska utvärderas

Öppen utfrågning i riksdagens socialförsäkringsutskott
Hur bedöms arbetsförmåga? (Obs: 2 delar)

SBU april 2013:
Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar

Timbro 2013-06-03: Omyndigförklarad! En rapport om kommunala byråkrater, goda män och rätten till självbestämmande

Sverigestudien 2013
Sverigestudien 2013 – synliggör våra värderingar

Sverigestudiens resultat
Topp-20-trender 2009-2013

Riksrevisionen
Riksrevisionen granskar förvaltningsrättens hantering av myndighetsbeslut som överklagats

ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) 2013:6, 2013-04-24:
Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen

ISF 2013:1:
När sjukpenning nekas

Arbetsmiljöverket 2013-04-11:
Få fälls för arbetsmiljöbrott

Försäkringskassan april 2013:
Stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika yrken

Socialstyrelsen 2013:
öppna jämförelser ochutvärdering – Vård och omsorg om placerade barn – Rekommendationer till kommuner och landsting om hälsa och utsatthet

IFAU 2013-03-21:
Effekter av arbetspraktik

Riksdagen 2013-03-13:
Betänkande 2012/13:SfU6 Rehabilitering tillbaka till arbete

Vårdanalys 2013:
Vårdcentrering i svensk hälso- och sjukvård <

Försäkringskassan 2013-01-14:
Metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen – slutrapport

Regeringen och SKL 2012-12-21:
överenskommelse om kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2013

Regeringen och SKL 2012-12-12:
överenskommelse om rehabiliteringsgarantin

Skånes Fria 2013-03-07:
Utförsäkrad får inte ihop till middagen

Högskolan i Skövde 2012-12-05:
äldre med smärta är en utsatt grupp

Socialstyrelsen juni 2012:
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – stöd för styrning och ledning

Folksam 2012-09-13:
Unga vuxna litar inte på välfärdssystemet
Unga vuxna förlorar tilltron till vårt välfärdssystem. Hälften oroas för att föräldrarna i framtiden inte kommer att få den vård de behöver, 40 procent oroas för att själva inte kunna försörja sig om de blir sjuka, arbetslösa eller skadas.

Försäkringskassan 2012-08-29:
Hur har förvärvsinkomsterna förändrats mellan 2009 och 010 för dem som uppnådde maximal tid i sjukförsärringen det första halvåret 2010?

Riksrevisionen
Årliga rapporten 2012
s 39-40: Socialförsäkringsutskottet (SfU) Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?
(RiR 2011:20) _ _ _” I syfte att minska omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen infördes bidragsbrottslagen i augusti 2007. Regeringen framhöll i propositionen att mycket talar för att brottsligheten mot välfärdssystemen kan vara omfattande och att den leder till stora felaktiga utbetalningar. _ _ _Det saknas ett lärande i utredningskedjan, och granskningen visar brister både vad gäller handläggarnas utbildning och återkopplingen från de brottsutredande myndigheterna.
Det faktiska antalet bidragsbrott avviker dessutom från regeringens bedömning av brottslighetens omfattning. Det finns därmed en risk för att regeringens styrning baseras på en föreställning om att bidragsbrotten är fler än vad de faktiskt är, vilket kan leda till felaktiga prioriteringar.”

Afa Juni 2012
Arbetsskaderapport 2012

Riksrevisionen:
ålderspensionens tilläggsförmåner

Kronofogden 2012-04-05:
Omvärldsananlys 1 April 2012

 

SOM-institutet Juni 2012:
2011 års riks-SOM-undersökning “I framtidens skugga”

Försäkringskassan juni 2012:
Delredovisning av sjukförsäkringsreformen

SBU maj 2012:
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomara. Nacken och övre rörelseapparaten

Unionen maj 2012:
Arbetsskadehandboken – Att förebygga och hantera arbetsskador

UNICEF maj 2012:
Mätning av barnfattigdom

Riksdagen 2012-05-31 Utlåtande 2011/12:SfU15
Vitbok om pensioner

Konkurrensverket, Riksenheten mot korruption, Riksskatteverket 2012-05-12:
Mutor hotar hela samhället

Transparency International Sverige Rapport Nr 1, 2012:
Whistleblowing
Förutsättningar och skydd för dem som slår larm om kurruption och andra oegentligheter

SBU:
Rehabilitering vid långvarig smärta

SBU-rapport april 2012:
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar i nacken och övre rörelseapparaten.

Mars 2012:
Pensionsbluffen. Tryggheten som gick upp i rök

Svenskt Näringsliv Mars 2012:
Utanför utanförskapet

Avhandling Umeå Universitet:
Kvinnor och män upplever rehabilitering olika

PNAS januari 2012:
Higher social class predicts increased unethical behavior

F-Kassans lista på vad som krävs för att klara olika yrken:
“Referensmaterial för bedömning av arbetsförmåga”

Riksrevisionen RIR 2011:20:
Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten

IFAU rapport 2012:2:
Jobbskatteavdraget

Transparency International 2012-02-08:
Can Swedish society resist corruption?

Scandinavian Journal of Pain 2012-02-08:
Studie visar att långvarig smärta är en enorm börda för patienter, familjer och samhället

PSFU Februari 2012
En alternativ arbetsskadeförsäkring

Arbetsmiljöverket Rapport 2012:2:
Nationell tillsyn av överbeläggningar inom akutsjukvården

SKL januari 2012:
Sjuktalen ökade 2011

IFAU Rapport 2012:2:
Jobbskatteavdraget

Socialstyrelsen November 2011:
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

LO januari 2012:
En granskning av FAS 3. Den nya tidens AK-arbeten?

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) Rapport 2011:17:
Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna

SOU 2011:57:
En bättre arbetsmiljö genom effektivare saktioner (?)

ISF och PSFU (parlamentariska socialförsäkringsutredningen) december 2011:
Arbetslivsinriktad rehabilitering

Socialstyrelsen 2011:
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär

PISA-projektet 1999:
Politisk påverkan genom lobbyism.

Rapport Nr 39/2011 Arbetarrörelsens tankesmedja:
Den produktiva välfärden

Socialstyrelsen December 2011:
Den jämlika vårdens väntrum – Läget nu och vägen framåt

Nyheter från Försäkringskassan December 2011:
Regeländringar från 1 januari 2012
Tidigare insatser för sjukskrivna
Uppföljning av de personer som uppnåt maximal tid i sjukförsäkringen
Sjukpenningtalet i november 2011

Kommunal December 2011:
Kedjan som brast – En berättelse om Kommunals utförsäkrade medlemmar

Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen 2011-12-05:
Arbetslivsinriktad rehabilitering

2011-12-15:
SNS Välfärdsrapport 2011. Inkomstfördelningen i Sverige

HSO december 2011:
En sjukförsäkring för alla

Lunds Universitet 2011-11-24:
Smärtstillning utan skaderisk

Statistiska Centralbyrån SCB 2011-11-11:
Måttlig inkomstökning för hushållen

Arbetsmiljöriksdagen oktober 2011 Hur ska vi orka jobba fram till pensionen?:
Debatt om vad som kännetecknar en god arbetsmiljö. Del 1
Del 2
Den tudelade välfärden Del 1 Del 2 Del 3 Del 4

ISF Rapport 2011:15:
Beslut om arbetsskada ur ett jämställddhetsperspektiv

Riksrevisionen 2010-10-13:
Skattebetalarna finansierar fonden som ska rädda bankerna vid kris

FK Socialförsäkringsrapport 2011:17:
Sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken

Avhandling Louise Svensson 2010:
Mobbning i arbete: Arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningsprocessen

Inspektionen för SocialFörsäkringen (ISF) 2011-10-31:
Otillräcklig kunskap om arbetsmiljörisker leder till att fler kvinnor än män nekas ersättning från arbetsskadeförsäkringen

IFAU 2011-10-21:
Mottagarna av ekonomiskt bistånd möter ofta olika aktörer

SVT forum 2011-09-07:
SNS: Konkurrensens konsekvenser

Avhandling Sofia Norlund oktober 2011:
Psykosociala faktorer och utbrändhet

Försäkringskassan 2011-09-27:
Varför finns det skillnader i bifallsfrekvensen i arbetsskadeförsäkringen

Avhandling Christer Johansson:
Den ofrivilligt frivillige företagaren
Starta egetbidragsföretagande och en förändrad livssituation

Avhandling Helena Blomberg:
Mobbning, intriger, offerskap

Socialstyrelsen:
övergripande principer för sjukskrivning

Uppdrag Granskning 2011-09-21:
Först in, först ut. äldre och sjuka fick gå när regeringen sade upp 33

Statsvetaren Stefan Svallfors, september 2011:
Synen på den svenska välfärdsstatenDel3
OmvärldsanalysDel2
Del1

Statsvetaren Björn Johnson, augusti 2011:
Ken om sjukfrånvaron (Sändande org: Slussa)

Regeringskansliet 2011-09-15:
Utredning i syfte att minska kostnaderna vid uppsägning

Regeringskansliet 2011-09-13:
Arbetslösa ska arbeta med Kulturarvslyftet

SNS september 2011:
Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?
Se seminariet på SVT play

SCB 2011-09-05:
Antal personer med socialbidrag 2010

Karolinska Institutet 2011-09-01:
Utvärdering av rehabiliteringsgarantin

Handisam 2011-08-24:
webb-sändning från regeringens lansering av handikappolitik 2011-2016

NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund):
Postnummer avgör rehabinsats

FK December 2010 Vägledning Nr 2004:9, version 12:
Sjukersättning och aktivitetsersättning,
Rätt till ersättning, beräkning mm

FK 2011-08-16 Delrapport 2:
Verktyg för bedömning av arbetsförmåga

FK 2010-11-03:
Delrapport 1

Sjukhusläkaren.se 2011-08-06:
Inför vårdgaranti för att stoppa undanträngningen av kroniskt sjuka

Newsmill 2011-07-08:
Påskuppropets granskning av remissyttrandena om sjukförsäkringen

Avhandling, Linnéuniversitetet, Kalmar, 2011 (Undersökta akter från 2006):
En aktstudie om sjukpenningärenden som får negativa beslut på Försäkringskassan

Socialdepartementet PM 2011-05-05: S2011/4725/SF
översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar

2011-03-01 SOU 2011:15
Rehabiliteringsrådets slutbetänkande

LO-TCO Rättsskydd 2011-05-11 Dom i Kammarrätten, Göteborg Mål nr 5927-10 :
“Beslutsstödet” för olika diagnoser gäller ej sjukersättning

ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen):
Rapport 2011:4 F-kassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen
Rapport 2011:8 F-kassans hantering av underlag för sjukpenning
Rapport 2011:7 Beslut om sjukersättning
Rapport 2011:6 Rutiner för övegång från F-kassan till Arbetsförmedlingen
Rapport 2011:5 Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna
Rapport 2010:4 Rättssäker förvaltning

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) April 2011
Ekonomiskt bistånd till långvarigt sjuka och utförsäkrade

TCO-seminarium 2011-04-01:
Återupprätta sjukförsäkringen
Obs: Videoinspelning.

“Några” exempel på “enskilda fall”, drabbade av sjukförsäkringsreglerna

LO webb-TV:
Sjukförsäkringens effekter

Myndighetshandboken
“Myndighetshandboken” 2011,uppl 6 . Sociala rättighetsfrågor. En handbok om ansökan, omprövning och överklagande av myndighetsbeslut. Utgiven av Socialjuridikbloggen.

Januari 2011
Socialförsäkringsbalken cirka 30 tidigare separata lagar inom socialförsäkring och allmän pension har upphört och istället flyttats in i en

sammanhållen socialförsäkringsbalk.
9 juni 2009 Prop 2008/09:200 Socialförsäkringsbalken (tre delar)

F-Kassan 2011-02-08:
Jämförelse av utbetalt belopp från sjukförsäkringen och utbetalt aktivitetsstöd
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Nyheter/
110214_pressnotis/beloppsjamforelse_notis_110214.pdf

F-kassan 2011-01-20: Ohälsotalets utveckling under 2010
http://www.forsakringskassan.se/press
http://www.forsakringskassan.se/omfk/statistik_och_analys/ohalsa/ohalsotalet

Riksrevisionen RR2009:22:
Jobb- och utvecklingsgarantin en garanti för jobb? (Inkluderar Fas 3)
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7129

Storstad 2011-01-11: Påminnelse: Härifrån kommer din skattesänkning
http://storstad.wordpress.com/2011/01/11/pami nnelse-harifran-kommer-din-skattesankning/

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan:
Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.324e0e4212ca1149f5180006082/uppf_sjuk.pdf

SOU 2010:89: Finns det samband mellan samsjuklighet och sjukfrånvaro?
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12603/a/15

SOU Parlamentariska socialförsäkringsutredningens hemsida
http://www.psfu.se/sv/start

Försäkringskassan 2010-12-05: Socialförsäkringen i siffor 2010
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Socialforsakingen_%20i_siffror/ socialforsakringen_i_siffror_2010.pdf

Regeringsrätten 2010-11-25: Prejudicerande dom om sjukpenning
http://www.regeringsratten.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2010/November/7469-09.pdf

Försäkringskassan 2010-12-01: Uppföljning av rehabiliteringskedjan mm
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Rapporter/
svar_pa_regeringsuppdrag/2010/rupp50194_10/nov%202010/rupp50194_10_rapport_101130.pdf

Dagens Arbete 2010-11-02: Helt sjukt om fusk & fel
http://www.da.se/home/da/home. nsf/ 98770b2ae7748f3541256ce5006dad 5f/ 4f32b7f0a2e724f3c12577ce003335 04?OpenDocument

IFAU Rapport 2010:16: “Sjukskrivning som politiskt problem i välfärdsdebatten – det politiska språket och institutionell förändring”
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2010/r10-16-Sjukskrivning-som-politiskt-problem-i-valfardsdebatten.pdf

SOU 2010:65. Kompetens och ansvar. Om behörighet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
http://www.regeringen.se/sb/d/12603/a/153666

2010-06-23: FK:s Vägledning Sjukpenning och samordnad rehabilitering (version 15)
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/vagledningar/vagledning_2004_02.pdf

Försäkringskassans Vägledningar (hjälp för handläggare inför beslut, uppdateras kontinuerligt)
http://www.forsakringskassan.se/omfk/lagar_regler/vagledningar

Karolinska Institutet (KI) juli 2010:
En nationell utvärdering av rehabiliteringsgarantins effekter på sjukfrånvaon
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=27168&a=103993&l=sv

AF och FK, augusti 2010:
“Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010”
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Nyheter/100831_Press/notis_100831_uppfoljning.pdf

ISF Inspektionen för socialförsäkringar. Rapport 2010:4: “Rättssäker förvaltning”
http://www.inspsf.se/digitalAssets/0/92_isf_rattssaker_forvaltning_s5_ok.pdf

AF Rapport 2010-08-02: “Arbetsförmedlingens insatser för dem som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion”
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Resultat/Rapporter/Aterrapportering/8-2-2010-Arbetsformedlingens-insatser-for-dem-som-deltagit-i-programmet-arbetslivsintroduktion.html

AF Rapport 2010-08-02: “Insatser för att sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete”
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Resultat/Rapporter/Aterrapportering/8-2-2010-Insatser-for-att-fler-sjukskrivna-ska-aterfa-arbetsformaga-och-fa-ett-arbete.html

AF Rapport 2010-08-02: “Arbetsmarknadspolitiska program”
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Resultat/Rapporter/Uppfoljningar/8-2-2010-Arbetsmarknadspolitiska-program.html

AF Rapport 2010-08-02: “Fördjupade analyser”
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Resultat/Rapporter/Aterrapportering/8-2-2010-Fordjupade-analyser.html

Pensionsmyndigheten 2010-07-29: Inkomstpensionen sänks 2011 med 4,3 %
http://www.pensionsmyndigheten.se/download/18.42308b75129b0e175b48000488/PRESS+PENSIONER+2011.pdf

Nyhetsverket 2010-07-29:
“Sveriges första moderna nyhetsförmedlare som levererar verklig medborgarjournalistik”
http://www.nyhetsverket.se/nyhetsverket/om-nyhetsverket

Rapport 2010-07-24 kl 18, ca 6 – 8.45 minuter in i programmet. “Långtidssjuka som utförsäkras kan förlora ersättning från sina privata försäkringar via facket när de blir utförsäkrade.”
http://svtplay.se/v/2086530/ rapport/24_7_18_00_-_textat

Storbritannien, domen mot Deutche Bank. En kvinna som utsattes för mobbning fick 8 miljoner i skadestånd. The High Court of Justice, London.
1 augusti 2006. Case No TLQ/05/0753
The High Court of Justice Case No TLQ/05/0753
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2006/1898.html

Dagens Arbete 2010-07-15: “Ingen tjänstepensin vid A-kassa”
http://www.dagensarbete.se/ home/da/home.nsf/unid/ E29A3F024FE5030EC125775B003255 33?OpenDocument

Ur artikeln även: “I den nya tjänstepensionen baseras pensionen på den summa, som finns på individens konto när pensionen tas ut. Underlaget är årsinkomsten hos varje arbetsgivare man haft från 25 till 65 års ålder. Beloppet är 4,5 procent på inkomsten upp till 7,5 basbelopp och 30 procent på inkomster däröver.”

Socialstyrelsen 2010-07-14: “Socialbidragen ökade med 17 procent 2009”
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/pressmeddelanden/ekonomisktbistandokademed17procent2009

AF Rapport 2010-07-15: “De flesta i program hos arbetsförmedlingen”
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Resultat/Rapporter/Aterrapportering/7-14-2010-De-flesta-i-program-hos-Arbetsformedlingen.html

FK och AF 2010-07-14: “Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010”
http://www.forsakringskassan. se/irj/go/km/docs/fk_ publishing/Dokument/ Pressmeddelanden/pm10_21/pm10_ 21_bil1.pdf

Dagens Arbete Juni 2010: “Dagens arbete granskar arbetsskador”
http://www.da.se/home/da/home. NSF/files/DA_GRANSKAR_JUNI. pdf/$FILE/DA_GRANSKAR_JUNI.pdf

Juni 2010 Socialstyrelsen: Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18075/2010-6-21.pdf

FK 2010-06-23: “Delredovisning: Uppföljning av rehabiliteringskedjan mm”
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Pressmeddelanden/pm10_20/pm10_20_bil1.pdf

Socialstyrelsen Social Rapport 2010: Ökade inkomstskillnader
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-11

Konjunkturinstitutet Nr 6, 2010: “Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor”
http://konj.se/download/18.3eea013f128a65019c2800013516/F%C3%B6rdjupningspm_+nr6_2010.pdf

Dagens Juridik 2010-06-22: “Funktionshindrad kvinna får rättshjälp i mål mot Försäkringskassan”
http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/06/Funktionshindrad-kvinna-far-rattshjalp-i-mal-mot-Forsakringskassan/

Socialstyrelsen 2010-06-15: “Nya rekommendationer för sjukskrivning”
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/nyarekommendationerforsjukskrivning

Läkartidningen 2010-06-08: “Psykisk ohälsa stort problem hos primärvårdens patienter”
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14517

Socialstyrelsen 2010-06-10: “Stöd till bedömning av sjukpenning”
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/stodtillbedomningavsjukpenning

Maj 2010: Riksrevisionens granskning av den s k “Rehabiliteringskedjan”
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7268

Maj 2010: Rapport om sjukförsäkringen till Finanspolitiska rådet
http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.6c09f59d1287ef288f9800067952/5+H%C3%A4gglund+Skogman+Thoursie.pdf

Rapporter från Finanspolitiska rådet
http://www.finanspolitiskaradet.se/radetsrapporter.4.5dd459a31158f2d75c3800014084.html

2010-05-04 SOU 2010:29: En ny förvaltningslag
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12634/a/145083

April 2010: LO: Väljarnas syn på ökande klyftor
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/11891E4AA965ED2AC12577210046546C/$file/Valjarnas_syn_pa_okande_klyftor.pdf

Riksdag&Departement: “Fler får behålla sin förtidspension”
http://www.rod.se/politikomraden/socialforsakringar/-Fler-far-behalla-sin-fortidspension/

April 2010: “Skuggbudget” från S, V och Mp
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rodgront%20samarbete/Varmotion/100503%201030%20V%C3%85M.pdf

2010-04-29: Parlamentarisk utredning om sjukskrivning och arbetslöshet
http://www.sweden.gov.se/sb/d/13037/a/144900

Dagens Medicin 2010-04-28: “Rehabilitering mot smärta fungerar sämre än väntat”
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/04/28/rehabilitering-inte-sa-bra/index.xml

Umeå universitet 2010-04-21: “Positiva effekter av arbetsmarknadspolitiska program”
http://www.samfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/positiva-effekter-av-arbetsmarknadspolitiska-program.cid128999

Sydsvenskan.se 2010-03-04: “Hälften missnöjda med de nya sjukreglerna”
http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/halsa/article635030/Halften-missnojda-med-nya-sjukreglerna.html

Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivningstider:
“Försäkringsmedicinskt beslutsstöd”
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
https://www.unionen.se/Templates/Article____52962.aspx

Februari 2010: Sjukförsäkringsreformen – Så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassehandläggarnas bild av en kontroversiell reform
http://www.st.org/currentSite/public/files/7458/Sjukforsakringsreformen_sa_blev_det_SLUTGITLTIG_1.pdf

Jämlikhetsanden : Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samh (Inbunden) av
Richard Wilkinson , Kate Pickett http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185703400

Arena idé och Timbro 2010-02-17: Borgkommissionen
http://www.timbro.se/pdf/100217-Pressmeddelande_Arena_Timbro.pdf
Läs direktiven här: http://www.timbro.se/pdf/100217-Direktiv_kommissionen.pdf

OECD-rapport febr 2010: Sverige utför i välståndsligan
http://www.oecd.org/dataoecd/61/54/18598754.pdf
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3423571

SR Ekot 2010-02-12 Afa försäkringar “Kommunerna vinner på nya sjukregler” /OBS!/
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3437533

SR Ekot 2010-01-28 “JO kritiserar Försäkringskassan”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3404854

SR Deltidstjänstledighet vid sjukdom
http://www.sr.se/webbradio/ webbradio.asp?type=db&Id= 2075262&BroadcastDate=& IsBlock=

2010-01-15 Oppositionen:
“Hög tid för en ny sjukförsäkring – enöverenskommelse mellan S, V och MP”
http://www.rodgron.se/wp-content/uploads/2010/01/2010.pdf

2010-01-11 Socialdemartementet: “Regeringen tillsätter Rehabiliteringsråd”
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12399/a/137662

2010-01-02 Processjuridikbloggen:
“Viktiga nyheter om ersättningen för er som ska in i introduktionsprogrammet”
http://processjuridik.wordpress.com/2010/01/01/viktiga-nyheter-om-ersattningen-for-er-som-nu-ska-in-i-introduktionsprogrammet/

Sund.nu 2009-09-05: “Den svenska folkhälsan”
http://www.sund.nu/docs/ artikel.asp?td=20100412&art= 1065&tem=2

LO 2009-09-16: “De tre basbeloppen för 2010”
http://www.facketforsakrar.se/aktuellt_basbelopp.htm

2009-12-22: Rapporter: Försäkringskassan följer upp sjukförsäkringsreformen. Försäkringskassan redovisar på regeringens uppdrag fem nya uppföljningsrapporter om sjukförsäkringsreformen.
http://www.forsakringskassan.se/press

Regeringen: Frågor och svar angående Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
http://www.regeringen.se/sb/d/ 12268

TCO granskar 2009-12-03: “Sista steget i ‘rehab kedjan'”
http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/rapporter/TCO-granskar/2009/1509%20Sista%20steget%20i%20rehankedjan_W.pdf

HSO Västernorrland: “Karta i sjukförsäkringens snårskog.”
http://www.havsornen.com/Protestera/HSO-Folder_A5_final.pdf

Karolinska Institutet: “Sjuknärvaro ökar risk för dålig hälsa på lång sikt”
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=81727&d=3297&l=sv&newsdep=3297

Heldagseminarium 2009-11-12: “NYA REGLER FÖR SJUKSKRIVNING “
Jan Larsson, socialstyrelsen:
http://svtplay.se/v/1768490/24_direkt/nya_regler_for_sjukskrivning_-_jan_larsson__socialstyrelsen?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1768495/sb,k108208,2,f,-1
Bettina Kashefi (M):
http://svtplay.se/v/1768758/24_direkt/nya_regler_for_sjukskrivning_-_bettina_kashefi__m____debatt?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1768647/sb,k108208,1,f,-1

Anna Hedborg, regeringens utredare:
http://svtplay.se/v/1768747/24_direkt/nya_regler_for_sjukskrivning_-_anna_hedborg__regeringens_utredare?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1768758/sb,k108208,1,f,-1

Svenskt Näringsliv och LO:
http://svtplay.se/v/1768647/24_direkt/nya_regler_for_sjukskrivning_-_svenskt_naringsliv_och_lo

Lars Hjalmarsson, Svensk företagshälsovård:
http://svtplay.se/v/1768772/24_direkt/nya_regler_for_sjukskrivning_-_lars_hjalmarson__svensk_foretagshalsovard?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1768747/sb,k108208,1,f,-1

Svante Larsson, Prima (de privata rehabiliteringsföretagen):
http://svtplay.se/v/1768507/24_direkt/nya_regler_for_sjukskrivning_-_svante_larsson__prima?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1768772/sb,k108208,1,f,-1

Marianne Granath, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting):
http://svtplay.se/v/1768503/24_direkt/nya_regler_for_sjukskrivning_-_marianne_granath__skl?sb,k108208,2,f,-1

Cecilia Udin, Försäkringskassan:
http://svtplay.se/v/1768495/24_direkt/nya_regler_for_sjukskrivning_-_cecilia_udin__forsakringskassan?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1768503/sb,k108208,2,f,-1

2009-11-06 Arbetsförmågeutredningen SOU 2009:89: “Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga”
http://www.regeringen.se/sb/d/11223/a/1349302009-11-05 Socialförsäkringsutskottet : Öppen utfrågning om förändringarna i

sjukförsäkringen.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5160&utskutfrID=994&utskutfrrm=200910

Så många utförsäkras från sjukförsäkringen
http://resurs.blogg.se/

Beslut 2008-05-29 Justitiekanslern (JO): Skadeståndsanspråk med anledning av felaktig handläggning av Försäkringskassan. . Dnr 1934-06-40.
http://www.jk.se/beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/1934-06-40.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl

2009-10-23 Pressjuridikbloggen : “Öka rättssäkerheten i arbetsförmågebedömningen”
http://processjuridik.wordpress.com/2009/10/23/oka-rattssakerheten-i-arbetsformagebedomningen

2009-09-11 PM från Regeringen : “Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen”
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/16/55/be3c1355.pdf

(Propositionen som regeringen lämnade till riksdagen den 23 oktober hade nästan ordagrant samma lydelse)
Regeringen: Frågor och svar avseende Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
http://www.regeringen.se/sb/d/ 12268
Bråttom med A-kassa för dem som utförsäkras januari 2010:
http://www.svd.se/naringsliv/ nyheter/artikel_3608167.svd

Några av remissvaren:
Försäkringskassans remissvar:
http://www.forsakringskassan. se/irj/go/km/docs/fk_ publishing/Dokument/Rapporter/ %C3%96vrigt/Presseminarie% 2020091005/Remissvar_FK_arb_ fors.pdf

Arbetsförmedlingens remissvar:
http://www.forsakringskassan. se/irj/go/km/docs/fk_ publishing/Dokument/Rapporter/ %C3%96vrigt/Presseminarie% 2020091005/Remissvar_AF_arb_ fors.pdf

Diskimineringsombudsmannens (DO) remissvar:
http://www.do.se/Om-DO/ Remissvar/Yttrande-over-Stod- till-personer-som-lamnar- sjukforsakringen– kompletterande-forandringar-i- lagen-om-allman-forsakring-Ds- 200945/

Yttrande från TCO:
www.tco.se/ef3dc743-cd1d-4d89- b259-ab2e490c9a45.fodoc

Fackförbundet ST inom Försäkringskassan:
http://docs.google.com/Doc?id= dcwhpwc_76dw2f2ddt&btr= EmailImport

2009-01-29:
Försäkringskassan tolkar den nya rehabiliteringskedjan fel, enligt ansvariga ministern Cristina Husmark Pehrsson

Granskningsrapport från 115-gruppen, HSO Västernorrland, maj 2007.
Godtycke och rättsosäkerhet styr försörjning av sjuka
http://www.hso.se/fileserver/2007-04-16_RAPPORT.pdf

SOU 2006:86 Anna Hedborg: Mera försäkring och mera arbete.
Stockholm i oktober 2006
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/24/fdb4ae15.pdf

2005 Den höga sjukfrånvaron – problem och lösningar
Arbetslivsinstitutet, Försäkringskassan, Institutet för psykosocial medicin,
Statens folkhälsoinstitut
http://www.fas.se/upload/dokument/ALI%20pdf-skrifter/isbn9170457379.pdf

Arbetsmiljöverkets OH-serie om kränkande särbehandling
http://www.av.se/dokument/publikationer/oh/SDS25.pdf