Veckomejl Nr 256, fredag den 10 juli 2020


Innehåll:

1. Medborgarnas coronakommission
2. Dödligt schema /SLUSSA debatt/
3. Eva-Kristina – otillåten påverkan mot företagare /SLUSSA-video, YouTube/
4. Sjukförsäkringen måste ändras nu /#116omdagen, TCO, SACO,
LO
Namninsamling
5. “Håll käften och lyd!” /Fb-grupp för kommunanställda/
6. Visselblåsare
7. Många med arbetsskada har rätt till mer ersättning. /Arbetsskadades nätverk/
8. Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro /Rapport AFA försäkring/
9. Krisberedskap har blivit omodernt
10. Hög andel timvikarier kan ha bidragit till smittspridning
11. Granskning av äldreboenden och statistik /IVO respektive socialstyrelsen/
12. Avslag och indrag av 
sjukpenning /Riksrevisionen 2020:12/
13. Nekad 
sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa  /Rapport/
14. ”Det här är inte mitt Sverige” /Debatt/

1. Medborgarnas coronakommission
”Coronapandemin har under våren 2020 visat att viktiga samhällsfunktioner brustit eller sviktat när de utsatts för stora påfrestningar. Problemen hänger samman med en lång period av förändringar som försvagat den gemensamma välfärden redan före krisen. Därför är det viktigt att granska bristerna, och granskningen behöver ske underifrån. Bland vård- och omsorgspersonal, men även bland andra yrkesverksamma i särskilt samhällsviktiga funktioner, finns erfarenheter och berättelser som behöver dokumenteras och spridas.
Vi kommer att knyta oberoende forskare och experter till detta arbete men målsättningen är att det ska bli en medborgarnas och folkrörelsernas coronakommission, i första hand byggd på uppgifter, vittnesmål och kunskaper från de som idag står vid krisfronten: personal, patienter, brukare och deras respektive organisationer.
Du som själv har erfarenheter av hur krisen drabbar och ni som tillhör en organisation som ser hur samhällsstrukturerna behöver stärkas – anslut dig till vårt gemensamma granskningsarbete. Och du som finns inom en verksamhet som fungerar väl är varmt välkommen att dela med dig av dessa erfarenheter. Vi välkomnar alla som med utgångspunkt i demokratiska principer och allas lika värde vill delta i arbetet.”
– Debattinlägg i Aftonbladet Vi granskar krisen från vårt håll – underifrån (SLUSSA en av 48 underskrivare)
– Hemsida under uppbyggnad: medborgarkmmission.se
– Temagrupper ska förutom direkt relaterat till coronakrisen också beskriva bakgrund och dagsläge för respektiva tema. Även temagrupp om Etik är på gång och förhoppningsvis startar också temagrupper om Sjukförsäkring och Rättssäkerhet/korruption inom en nära framtid. Hör av dig du som är intresserad till kommission2020@gmail.com
Regeringens coronakommission: Mats Melin leder coronakommissionen

Ur ”Gamla och Nya Public Management – en historisk återblick”:
(ingår i utredningen
Tillitsdelegationen – tillitsbaserad styrning och ledning)
”_ _ _Finansminister Gunnar Sträng skickade redan i början på 1960-talet några personer till USA för att studera arbetet med att förändra planering och budgetering av statens verksamhet med förebilder från näringslivet. På deras förslag tillsatte han 1963 en utredning om ‘programbudgetering’. (Myndigheters olika verksamheter kallades ‘program’.) I slutrapporten som kom 1967 kan man läsa ‘att en förbättrad planering och en mer markerad målinriktning är de mest önskvärda förändringarna’ och en ‘försöksverksamhet’ startade där finansdepartementet samlade ett tjugotal myndigheter under olika departement.
‘Vi siktade på att varje myndighet efter grundlig analys av sina mål skulle utarbeta en budget med mål för varje verksamhetsgren/program samt kostnadsberäkningar. På detta underlag skulle statsmakterna fatta beslut om inriktning och tilldela pengar.
Vi började med en analys av myndigheternas mål – så som de kom till uttryck i myndighetens instruktion och i regeringens årliga regleringsbrev. Våra måldiskussioner fortplantade sig in i myndigheterna och väckte stort intresse. Samtal fördes kring frågor som aldrig tidigare diskuterats på det grundliga sättet och med ett så brett deltagande. Det var svåra frågor, som de flesta tjänstemän inte tidigare varit inbjudna att ha uppfattningar om och de blandade ledningsgrupperna förde samman människor som inte tidigare mötts i en gemensam diskussion.’
Slutsats under utredningen blev att ‘det var av största betydelse att ta tillvara myndigheternas erfarenheter och kunskaper för att få insikter i om oh hur de mål som politiken satt upp rimligen kunde nås.’
_ _ _
I en komplex process är det intellektuella och professionella inslaget och behovet av personlig bedömning mycket stora, men det mest karakteristiska är att ingen i förväg kan tala om precis hur ‘produktionsprocessen’ kommer att gå till – i huvudet på utredaren/handläggaren.
Trots att det handlar om en bestämd typ av ärenden kan de komma att hanteras olika beroende på vilken person som utför arbetet och beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.’
‘Man kan säga att den komplexa produktionsprocessen är det som främst skiljer offentlig förvaltning från varu- och tjänsteproduktion.
Med detta sätt att se på myndigheternas arbete insåg man på 1960 talet också att jämförelsen med företagen hade sin begränsning.
‘Den speciella karaktären hos de prestationer som de flesta myndigheter utförde, innebar att vi förstod att mätning eller räkning av prestationerna sällan var en användbar metod för den som t ex ville kontrollera eller undersöka om arbetet kunde göras på ett annorlunda och billigare sätt, respektive styra det i en viss riktning. När det gällde utredningsarbete eller ärendehantering som utförs av enskilda handläggare gjorde vi observationen att i stort sett den enda möjligheten att rationalisera ligger i att ha mycket tät återkoppling om arbetsuppgiften tillsammans med en erfaren chef eller kollega – d v s ett pågående samtal som inte låter handläggaren sitta för länge i funderingar över hur ärendet bör hanteras. Ett sådant arbetssätt är den snabbaste vägen att styra arbetet mot att bli gjort och att samtidigt öka kompetensen inom ämnesområdet.’_ _ _
‘Vår slutsats blev att en av de viktigaste uppgifter en myndighet kan ägna sig åt är en kontinuerlig analys och diskussion av sin inriktning, sitt arbetssätt och sina prestationer för att ha ständig vaksamhet på om och hur målen nås.’ ‘Vi fann att mätning/räkning av enskilda prestationer sällan var möjligt och inte gav särskilt intressant information på grund av att ‘produktionen’ är komplex d v s inte förutsebar.’_ _ _
‘Det missnöje med offentlig verksamhet som kom fram i valrörelsen nyligen (2018) tyder på utbredda brister i måluppfyllelse hos många offentliga organ, inte minst inom välfärden och inom kommunal och landstingsdriven verksamhet.’_ _ _
En ironisk aspekt av denna fråga är att när den svenska regeringens effektivitetsiver slog till mot offentlig sektor i slutet av 1980-talet och NPM började införas på 1990-talet, hade stora delar av svenskt näringsliv avlägsnat sig långt från idéerna om hierarki och kontroll. Den tendensen var tydlig redan i slutet av 1960-talet. Demokrati och jämställdhet var på frammarsch och företagen hade lärt sig att människors motivation kan åstadkomma så mycket mera än hierarki och kontroll.’
När den svenska offentliga förvaltningen skulle lära av företagen, gjorde man ett dåligt val.
I NPMs anda gick man fram med en hierarkisk och byråkratisk syn på styrning och administration som redan var föråldrad i och som företagen. vänt ryggen åt. Följden har blivit en ohämmad utbredning av administrativa rutiner och rapportering. De bygger på föreställningen att om vissa anställda utövar papperskontroll över andra anställda kan något bli bättre. Resultatet blir chefer som fokuserar på administration istället för att leda och prioritera arbetet. Ett sådant ledarskap skapar otrivsel, ohälsa och personal som överger arbetsplatsen.
En rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har studerat erfarenheterna av NPM. På sid 15 sägs: ‘Sammanfattningsvis framstår de NPM-inspirerade reformerna inte som adekvata svar på de problem som har identifierats för den svenska offentliga sektorn. Det finns därför starka skäl att ompröva en del reformer.’
Vilka lösningar kan vi då föreslå utifrån allt detta?_ _ _

(Utdrag från
Gamla och Nya Public Management – en historisk återblick” ur Tillitsdelegationen – tillitsbaserad styrning och ledning vars slutbetänkande SOU 2020:40 överlämnades till civilminister Lena Micko, finansdepartementet, 2020-06-24: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen )


2. “Dödligt schema”  /SLUSSA-debatt/
VLT 2020-05-10 Dödligt schema
Coronakrisen har avslöjat stora missförhållanden inom hemtjänst och äldreboenden. Men det är sedan mer än 20 år som omfördelningar till främst jobbskattebidrag lett till minskade skatteintäkter till kommunerna. Inom äldreomsorgen har det medfört årliga nedskärningar i miljardklassen. De har genomförts med bland annat industribaserade styrsystem, som just-in-time (NPM), med successiva försämringar för både personal och boende som konsekvens.” (Se Arena Idés rapport:
Budget ur balans). _ _ _
”Tyvärr brister ofta kunskapen om hur verkligheten ser ut hos myndigheter och politiker. Det saknas alltför ofta vilja att lyssna och ta till sig upplysningar som kommer från andra än de starkaste rösterna i samhället. Det har fått ödesdigra konsekvenser.”


3. Eva-Kristina – otillåten påverkan mot företagare /SLUSSA-video, YouTube/
Eva-Kristina – otillåten påverkan mot företagare. 
Vittnesmål av Eva-Kristina Johansson, Bureå, Skellefteå. Civilekonom, högskoleadjunkt, skattehandläggare, skatterevisor, travtränare, hästrehab, företagare, kursledare, projektledare, handledare, författare.
Utsatt för: Mobbning, trakasserier, hot, våld, otaliga inbrott, skadegörelser, stöld, misshandel, övergrepp, skador. Långvarig och upprepad traumatisering. Arbetsskadad – Tvångspensionerad.


4. Sjukförsäkringen måste ändras nu /LO, TCO, SACO, #116omdagen
Tusentals riskerar bli utan sjukpenning – kräver fungerande sjukförsäkring! /Namninsamling/ LOs namninsamling för sjukförsäkringen, där man också hänvisar till coronakrisen.
Där finns också länk till LO:s synpunkter på de konkreta förslagen i regeringens utredning ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” (SOU 2020:6), med krav på regeringen att ta fram en rimligare, tryggare sjukförsäkring.

Temporära lösningar visar sjukförsäkringen inte fungerar 2020-05-03 Dagens Arena #116omdagen
”Vi anser att de 57 591 människorna som fick avslag på sin sjukpenning år 2019 är en fråga som måste lyftas genast. 158 människor varje dag. De har också räkningar att betala, mat och mediciner att köpa, hem att behålla och vill slippa diverse betalningsanmärkningar. 57 591 människor som kämpar för en trygg tillvaro och sina liv, men som trygghetssystemen vänt ryggen. Inte bara på grund av reglerna, utan hur regler och ord tillåts tolkas och vrängas in absurdum. Och det utan någon form av åtgärd. Trots våra protester kring de brister som nu synliggörs. Men vi nedvärderades, tystades och avhumaniserades. Varför?
Det är riskabelt, absolut, och det kommer säkert finnas någon som väljer att tolka det på annat sätt än vi avser när vi nu tar upp situationen med covid-19 och det som sker i dess kölvatten, men vi vill bara be er att fundera över hur regler som ansågs skrivna i sten nu plötsligt kan ändras (om än temporärt) för att de inte fungerar.
Det är en fruktansvärd tragedi som pågår nu, men kanske kan ändå allt det hemska bidra till en insikt i att sjukförsäkringen inte är så trygg, rättssäker och mänsklig som det har givits sken av. Förändringar behöver inte ta tid eller utredas, om viljan finns.
Vi vill nu utmana alla partier visa samma vilja till att tävla (rösta) för en trygg, rättssäker och mänsklig sjukförsäkring för alla. Ni har fått alla berättelser från #116omdagen. Läs dem.”

Sjukförsäkringen måste ändras nu SvD 2020-05-19 /LO/
”Coronaepidemin har ställt bristerna i sjukförsäkringen i blixtbelysning. Regeringen måste gå vidare med de utredningsförslag som tagits fram – annars riskerar ännu fler löntagare att kastas ut i fattigdom, skriver LO:s styrelse.
LO-förbunden har under lång tid fått otaliga vittnesmål från medlemmar som är för sjuka för att kunna arbeta men av Försäkringskassan anses för friska för att få sjukpenning. Nu har de knappt råd med mat på bordet. Många av dem är kvinnor med låga löner, otrygga anställningar och dålig arbetsmiljö. Sjukförsäkringsfrågan handlar både om klass och om kön.”

Sjukförsäkringen är sjuk – ändra reglerna! 2020-06-04 Aftonbladet /Kommunal, Handels/
På regeringens uppdrag är utredningen och analysen gjord. Förslagen finns där. Nu är det bara regeringen och riksdagen vi väntar på för att återigen ha en sjukförsäkring som ger trygghet för den som blir sjuk. Även om det är mer än 180 dagar.

Vi förstår inte Försäkringskassan 2020-05-20 Dagens Arena /LO, TCO, SACO/
_ _ _”När Försäkringskassan menar att utredningens förslag saknar stöd utan att nämna erfarenheterna från fack, arbetsgivare, läkare och Arbetsförmedlingen, eller de granskningar av Försäkringskassans handläggning som utredningen presenterar i betänkandet, blir kritiken svepande.Vi förväntar oss att de ansvariga politikerna tar de uppenbara problemen i sjukförsäkringen på större allvar än Försäkringskassan gör i sitt remissvar. Nu är det upp till regering och riksdag att ta utredningens förslag vidare. Det är dags att inleda reparationen av sjukförsäkringen!”

Sjukförsäkringen måste låta människor få rehabilitering /SACO Inlämnad namninsamling/

Sjukförsäkringen är i behov av förändring /TCO/
”Låt inte coronapandemin stoppa reformen.”
_ _ _”Kring detta finns en bred facklig samsyn mellan TCO, LO och Saco som tillsammans representerar cirka 3,5 miljoner medlemmar och majoriteten av den arbetande befolkningen.
Politikerna i riksdagens partier har både en chans och ett ansvar inför sina väljare att se till att utredningens förslag blir verklighet i form av konkret lagstiftning. På så sätt kan sjukförsäkringen göras om på ett sätt som både ökar skyddet för den enskilda och tar tillvara kompetensen som redan finns. Det är viktigt för hela arbetsmarknaden, men inte minst för de breda tjänstemannagrupperna.”


5. “Håll käften och lyd!” /Fb-grupp för kommunanställda/
2019-11-22 Norran Möten efter initiativ på Facebook för kommunanställda
2019-09-11 SVT Västerbotten Stor debatt om #tystnaden  /Publicistklubben, Skellefteå/
2019-12-12 Skellefteå kommuns hemsida: Tillbakablick på 2019 av kommundirektören – nya kliv mot framtiden
2020-02-04 P4 Västerbotten Efter “Håll käften och lyd” – 80 berättelser om arbetsmiljön vidare till facket
2020-04-26 Folkbladet Vittnen berättar: Skellefteå kommun har en svart lista för sina anställda
2020-05-10 Folkbladet Läs alla delar i Folkbladets granskning ”Håll käften och lyd”
Mängder av anställda inom Skellefteå kommun vittnar om trakasserier och om chefer som använder härskartekniker för att markera fotfolkets plats. Många känner sig nedtryckta och de som inte orkar ­resa sig – det kan vara bespisningspersonal, städare och förskollärare – gör man sig av med. Nu har de anställda fått nog. Tillsammans är de samlade i gruppen ”Håll käften och lyd” och i en serie artiklar har Folkbladet granskat vad som händer i Skellefteå kommun. Läs alla delar i granskningen.
2020-05-26 Norran Kränkande särbehandling inom kommunen konstateras
2020-06-01 Vårdfokus Hon lämnar yrket efter omplacering
2020-06-01 Megafonen Efter kritiken och utredningen om arbetsmiljön. Resultaten har nu presenterats för kommunen.
2020-06-20 SVT Västerbotten Ingrid omplacerades efter corona-kritik – kräver skadestånd av Region Västerbotten


6. Visselblåsare
2019-12-29 DN debatt Skyddet för visselblåsare stärks efter EU-direktiv

_ _ _
”Till sist: Civilminister Lena Micko (S) meddelade häromdagen att en nationell handlingsplan riktad mot korruption ska utarbetas. Det är välkommet, men den storskaliga korruptionen i utlandet tycks inte finnas med i arbetet och inte heller korruptionens växelspel med penningtvätt och skatteflykt. Ministern förklarade bara att ‘det är vår uppgift att ge förutsättningarna att upprätthålla en förvaltning av hög kvalitet’.

Den inrotade synen på korruption tycks bestå. Det bådar inte gott.”


2020-02-13 Centrum för rättvisa Grinnemo m fl mot staten

KI:s beslut att stämpla visselblåsarna som medskyldiga till Paolo Macchiarinis forskningsfusk fattades utan att de fått möjlighet att bemöta alla anklagelser, som de anser är felaktiga. Eftersom beslutet dessutom fick mycket stor betydelse för visselblåsarnas karriärer och deras möjligheter att bedriva forskning överklagade de beslutet till domstol för att få en oberoende prövning. Men varken förvaltningsrätten, kammarrätten, eller Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att forskarnas överklagande skulle prövas i domstol. Detta trots att ingripande myndighetsbeslut av det här slaget alltid ska kunna överklagas.

2020-07-03 P4 Stockholm Macchiarinipatienten Teddy Bondefalk stämmer Region Stockholm
Med hjälp av Centrum för rättvisa har Teddy Bondefalk i dag stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd med 300 000 kronor för att de läkare vid Karolinska universitetssjukhuset so mregionen har ansvarat för utsatt honom för ett kirurgiskt ingrepp som han aldrig har samtyckt till. Fallet är unikt då det är första gången som en domstol avgör om en planerad vårdåtgärd som sker i strid med den grundlagsskyddande rätten till fysiskt självbestämmande kan leda till skadestånd för enskilda.


7. Många med arbetsskada har rätt till mer ersättning. /Arbetsskadades nätverk/
Leif Kåvestad, Arbetsskadades nätverk. Dalademokraten 2020-02-11:
Många med arbetsskada har rätt till mer ersättning
“_ _ _ Av Riksrevisionens rapport 2007 framgår att upp till 40 procent av de arbetsskadade inte fått någon ersättning från AFA. Det är upprörande och en skandal att man varken informerar de arbetsskadade och på detta sätt undanhåller den ersättning som man har rätt till.


8. Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro /Rapport AFA försäkring/
Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro SVT-Forum 2020-06-11
Ny rapport presenteras, bland annat om olycksrisken i olika yrken och i vilka yrkesgrupper långvarig sjukfrånvaro är vanligast. Arrangör: AFA Försäkring.


9. “Krisberedskap har blivit omodernt”
Aftonbladet 2020-04-01 Krisberedskap har blivit omodernt
”Systematisk dumhet bakom bristen på sjukvårdsmateriel”


10. Hög andel timvikarier kan ha bidragit till smittspridning
P1 2020-05-04 Hög andel timvikarier kan ha bidragit till smittspridning
Enligt fackförbundet Kommunal har den höga andelen timvikarier bidragit till smittspridningen inom äldreomsorgen i Stockholm. Ekots genomgång visar att den kommunala äldreomsorgen i Stockholm i hög utsträckning förlitar sig på timvikarier.

P1 2020-05-04 Politiker slopade mål om färre timvikarier
Tidigare fanns i Stockholm ett formulerat mål om att “undvika timvikarier”. Men så sent som i januari i år tog den borgerliga majoriteten i Stockholm bort den formuleringen.


11. Granskning av äldreboenden och statistik /IVO respektive socialstyrelsen/
2020-07-07 Socialdepartementet: Granskning av äldreboenden presenterad /IVO/
IVO fördjupar granskningen av vård och behandling på särskilda boenden för äldre
2020: 
Socialstyrelsen: Statistik under 2020 över bl a antal avlidna i Covid19


12. Avslag och indrag av sjukpenning /Riksrevisionen 2020:12/
Riksrevisionen 2020-04-23 Vägen till arbete efter nekad sjukpenning
” Antalet personer som nekas sjukpenning har ökat på senare år. De flesta återgår till sitt tidigare arbete, men ofta bara på deltid och många är åter sjukskrivna efter 9–15 månader. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder för att underlätta återgång i arbete.”


13. Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa  /Rapport/ Riksrevisionen 2018-04-242018:9/
“Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa” 2018-04-24
“Resultaten av Riksrevisionens senaste granskning talar för att reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning. Enligt riksrevisor Stefan Lundgren framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi.”


14. ”Det här är inte mitt Sverige” /Debatt/
VLT 2020-06-21 ”Det här är inte mitt Sverige”
_ _ _”Mellan 2015 till 2017 ökade – enligt Fk:s årsredovisning för 2017 – avslagen vid initial ansökan om sjukpenning, från 6 710 till 15 758 personer. Avslagen under pågående sjukfall ökade under samma period från 9 919 till 26 587 personer.”
Exempel från Facebook-gruppen Försäkringskassanupproret (68 000 medlemmar):
”-Missade helt att jag skulle skriva in mig som 100 procent arbetssökande, eftersom jag var 100 procent sjukskriven. Man måste ha huvudet på skaft när man mår som sämst, annars trycks du ner under botten.
-Jag är utförsäkrad. Det hjälps inte att man har leukemi här inte!
-Utförsäkrad här med… orkar inte med dem mer nu, känner jag. De gör mig bara sämre. -Utförsäkrad 3 mån innan förlossning då de tyckte jag kunde söka nya jobb.
Dagligen får drygt 110 personer beslutet: Utförsäkring. Inga bekymrade experter i tv-rutan, ingen uppmärksamhet, total tystnad. Det här är inte mitt Sverige.
Är det verkligen statsminister Stefan Löfvens?”

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *