Veckomejl Nr 250, måndagen den 9 december 2019


Innehåll:
1. The Wave (Vågen) – Film från 1981 som alla borde se
2. Hur överlever den europeiska demokratin? /Bokmässan, Göteborg/
3. Frihet – ett argument för ofrihet? /Bokmässan, Göteborg/
4. Högerpopulism och yttrandefrihet /Bokmässan, Göteborg/
5. “Vi har råd att behålla den svenska välfärdsmodellen” /DN debatt/
6. Forskning visar individens svaga ställning /Två avhandlingar/
7. Nytt under Övrig debatt på slussa.se

 

Hur kan man få stopp på en våg som ökar i kraft?
Hur kan vi hindra att historien upprepar sig?
Filmen The Wave visar ett experiment från 1960-talet som hade kunnat sluta verkligt illa. Se den.


 

1. The Wave (Vågen) – Film från 1981 som alla borde se
The Wave (Tyvärr har filmen inte högsta kvalitet och är inte textad till svenska, men man förstår vad som händer även om man inte förstår allt som sägs.)
En historia-lärare får frågan om hur nazismen kunde dra med sig så många tyskar under krigstiden och står svarslös. För att de verkligen ska förstå så startar han ett experiment och drar igång en rörelse på skolan och kallar den “The Wave”. Fler och fler ansluter och snart blir gränsen mellan experiment och verklighet allt svårare att avgöra. (Baserad på en verklig händelse.)

 


 

2. Hur överlever den europeiska demokratin?  /Bokmässan, Göteborg/
Hur överlever den europeiska demokratin? Populism, polarisering och den hotade demokratin hör vi talas om dagligen. Vilka är de verkliga varningssignalerna och hur hotad är egentligen den svenska demokratin? Sheri Berman, professor i statsvetenskap vid Columbia University i New York, berättar om sin bok “Democracy and Dictatorship in Europe”. Hon samtalar även med statsvetaren Johannes Lindvall och ex-politikern Carl Tham”

 


 

3. Frihet – ett argument för ofrihet?  /Bokmässan, Göteborg/
Frihet – ett argument för ofrihet? “Den brittiske filosofen Raoul Martinez (“Frihet – makt, kontroll och kampen för vår framtid”) menar att begrepp som fria val, yttrandefrihet och fri marknad ofta används för att rättfärdiga motsatsen till frihet. Journalisten Kajsa Ekis Ekman och Andreas Johansson Heinö från Timbro diskuterar boken tillsammans med författaren.”

 


 

4 Högerpopulism och yttrandefrihet  /Bokmässan, Göteborg/
Högerpopulism och yttrandefrihet  “Förutsättningarna för fri, oberoende media har ändrats drastiskt på många håll. Till exempel har Ungerns och Polens regeringar effektivt skurit av möjligheterna att kritiskt granska makten, och i Danmark har public service-bolaget fått kraftigt nedskuren budget. Samtidigt söker sig odemokratiska krafter i allt större utsträckning till digitala plattformar för att sprida sitt budskap. Hur kan vi tillsammans skydda mediefriheten och demokratin 2019? Medverkande: Gabriel Byström, strateg Sveriges Radio, Anna Widmark, Reportrar utan gränser, Jesper Bengtsson, ordförande PEN, och Mattias Beijmo, it-debattör och författare. Moderator: Karin Pettersson.”

 


 

5. “Vi har råd att behålla den svenska välfärdsmodellen”   /DN debatt/
22 nov Vi har råd att bevara den svenska välfärdsmodellen
2
6 nov Mer socialism skulle vara förödande för sjukvården
27 nov Skattehöjningar gör inte sjukvården bättre
2 dec M vägrar erkänna att välfärden behöver mer resurser

 


 

6. Forskning visar individens svaga ställning /Avhandlingar/
”Social Politik oktober 2019 Forskning visar individens svaga ställning
– I Sverige litar vi på staten och våra myndigheter. Det kan vara bra. Men ibland går det för långt. Allt kan inte lösas i samförstånd. Ibland blir det konflikt och då blir det tydligt att myndigheten har ett maktövertag.
Det säger Matthias Abelin, doktor i socialantropologi vid Lunds universitet. Han menar att felbehandlingen av individer ska förstås utifrån den rättskultur som råder i Sverige. Det vill säga föreställningar och normer i relationen mellan stat och individ.
Matthias Abelins slutsats är att den svenska rättskulturen utmärks av ett svagt rättsmedvetande, kombinerat med förhållandevis starka myn-
digheter, en svag riksdag och svaga domstolar.
Livia Johannesson pekar på flera b
rister i systemet, bland annat att de två parterna i förhandlingarna inte har jämlika resurser, och att alla asylärenden slutligen avgörs av handläggarens eller beslutsfattarens subjektiva bedömningar.”
1. A Swedish dilemma – Culture and Rule of Law in Swedish Sickness Insurance
Matthias Abelin, Lunds universitet, maj 2019
Aftonbladet 2019-08-12 Lojala domstolar gör livet svårare för sjuka
 _ _ _”Hundratusentals svenskar har utförsäkrats, förnedrats och gjorts fattiga i ett system utan kontakt med verkligheten eller utrymme för mänsklig hänsyn. Och allt för att spara pengar.Dessutom visar det sig att personer som nekats ersättning från Försäkringskassan behandlas orättvist när de överklagar. Enligt en avhandling från socialantropologen Matthias Abelin så är Sveriges förvaltningsdomstolar inte tillräckligt oberoende gentemot regeringen. Ju hårdare det politiska trycket är på att få ner sjukskrivningarna, desto svårare blir det för enskilda att få rätt till sjukpenning när de överklagar beslut.
Enligt Abelin är varken läkarundersökningar, bedömningen av arbetsförmåga eller Försäkringskassans bevisvärdering och motivering av beslut tillräckligt reglerade i lagstiftningen. Och domstolarna går inte heller in och preciserar vad som gäller. De är alldeles för lyhörda för politisk styrning och ser till att utfallet blir det som regeringen velat ha: ett billigare sjukförsäkringssystem.”
Dagens Arena 2019-08-12 Svaga domstolar i Sverige försämrar rätt till sjukpenning
Matthias Abelin är socialantropolog, men har fördjupat sig i juridiken och rättskulturen som rör sjukförsäkringen i Sverige. Hans slutsatser är att Sverige till stor del lever kvar i en konservativ tradition inom förvaltningsrätten, där individuella rättigheter och domstolar och riksdagen är svaga, medan regeringen och myndigheterna är starka. Det här påverkar individer som ansöker om sjukpenning negativt.”
Dagens Arena 2019-08-16 ”Många förstår inte skillnaden på myndighet och domstol”
Dagens Arena 2019-08-16: Försäkringskassans skyldighet att utreda granskas
Dagens Arena 2019-08-16 Så svarar domstolarna på kritiken

2. In courts we trust: Administrative Justice in Swedish Migration Courts
Livia Johannesson, Stockholms universitet, 2017
_ _ _”Forskning visar att det finns många osäkra moment kopplade till bedömningen av asylansökningar eftersom det ofta bara finns en muntlig berättelse att styrka asylansökan med. Denna berättelse ska översättas av en tolk och jämföras med vad beslutsfattaren vet om platsen som den asylsökande söker skydd från. Dessutom är det en framåtsyftande bedömning av framtida risk för förföljelse eller tortyr som ska göras av den som bedömer asylärenden. Det är av dessa anledningar som forskare

har kallat asylbedömningar för det mest komplicerade beslutsfattandet som utförs i västerländska länder._ _ _

Som motvikt till de ojämna resurserna som den enskilde har i relation till myndigheten som är motpart, finns det i förvaltningsrätten en princip (offentlighetsprincipen) om att domaren har skyldighet att se till att parterna presenterar tillräcklig information för att kunna göra en riktig bedömning. Intervjuerna visar dock att domarna tolkar sin utredningsskyldighet olika. Vissa använder den för att få så mycket information som möjligt medan andra bara utnyttjar den om det inte är till nackdel för den asylsökande.
Slutsatsen är att tvåpartsförfarandet snarare förstärker än utjämnar den ojämlikhet som redan finns mellan processförarna och de asylsökande med offentliga biträde. Vad tvåpartsförfarandet däremot uppnår är att iscensätta symboler för opartiskhet och likhet inför lagen genom att proceduren är utformad för att framställa två jämlika parter och en opartisk domare.
I de muntliga förhandlingarna är det domaren, processföraren och det offentliga biträdet som har aktiva roller medan den asylsökande har mycket begränsade möjligheter att agera utanför de ramar som sätts upp av domaren. Dessutom är den asylsökande beroende av att tolken översätter allting på ett korrekt sätt och inte missförstår, lägger till eller tar bort någon information. Processföraren håller en utfrågning med den asylsökande som syftar till att hitta felaktigheter i berättelsen som kan underminera den asylsökandes trovärdighet. Hur processföraren frågar påverkar också hur och vad den sökande svarar och i många fall hjälper processföraren till att skapa oklarheter och felaktigheter i asylberättelserna genom sitt sätt att fråga eller att missförstå svaren. De rituella aktiviteterna som utförs under de muntliga förhandlingarna hanterar asylberättelsen som ett fysiskt objekt som kan plockas isär i delberättelser och sedan vid ett senare tillfälle fogas ihop igen, utan tanke på att berättelsen påverkas av både mottagare och avsändare och skapas i en specifik situation med hjälp av tolk.  Genom att de aktiva deltagarna i den muntliga förhandlingen behandlade asylberättelsen som ett fysiskt objekt och inte som den samproducerade, relationella, muntliga och översatta kommunikation som den egentligen är lyckades de också överskugga det faktum att domstolen i asylärenden fattar beslut på osäkra och subjektivt härledda bedömningar._ _ _
Tvåpartsprocessen upprätthåller skenet av att två jämlika parter möts framför en opartisk domare trots att processförarna i praktiken har både mer resurser och mer inflytande över utredningsarbetet än vad den asylsökande med offentligt biträde har. De offentliga biträdena och nämndemännen blir i intervjuerna utpekade som partiska genom sin tillitsfulla attityd mot de asylsökande medan processförarna inte blir sedda som partiska men har en uttalad skeptisk syn på asylsökande. Därmed förskjuts den neutrala positionen som domarna är måna om att ha åt det skeptiska hållet. Bakom en symbolik av opartiskhet, som manifesteras under domstolsförhandlingen, finns en informell norm om att visa opartiskhet genom att inta en skeptisk hållning till asylsökandes berättelser.
Den muntliga förhandlingen erbjuder också en föreställning om att den asylsökande får komma till tals och kan påverka sin utredning. Det utrymme som ges i de muntliga förhandlingarna för den asylsökande att själv tala är emellertid ytterst begränsat och kräver att den sökande klarar av att lägga fram sin berättelse enligt de kriterier som domstolen ställer upp. Dessutom inbegriper den muntliga förhandlingen en möjlighet att bedöma trovärdigheten i berättelsen. Hur denna trovärdighetsbedömning görs i praktiken är dock svårt att förstå utifrån mina intervjuer. Det verkar finnas en diskrepans mellan å ena sidan de formella riktlinjerna för trovärdighetsbedömningar och å andra sidan de bedömningar som görs i praktiken, där subjektiva och visuella element spelar större roll än vad riktlinjerna tillåter.”

 


 

7. Nytt under “Övrig debatt” på slussa.se

ETC 2019-12-08 Stoppa slakten på det som en gång var världens mest jämlika land
Solrosuppropet 2019-12-02 Inget höjt bostadstillägg för sjuka
DN 2019-12-01 En haverikommission måste se över marknadsexperimenten
Aftonbladet 2019-11-29 Försäkringskasseoro över arbetsförmedlingen
SVT 2019-11-14 F-kassan redovisar inte hur många som förlorat ersättningen
SVT 2019-11-09 Ägaren till största hyrbolaget dömd för brott. Nu ser flera regioner över kontrakten.
Expressen 2019-11-09 Varför skyddar vi de kriminella med sekretess?
Läkartidningen 2019-11-04 Utköpt personal kostar regionerna 100 miljoner per år
P4 Västmanland 2019-11-04 När 6 miljoner i personalutköp: “Tämligen små pengar”
DN 2019-11-04 Vänd inte upp och ner på arbetsförmedlingen
DN 2019-10-30 Utredning varnar för flera risker med nya arbetsförmedlingen
VLT 2019-10-29 Gravljus utanför försäkringskassor i hela landet
SVT 2019-03-31 Kris bland bolagen som ska ta över efter Arbetsförmedlingen
SVT Halland 2019-09-18 Han är chockad över Arbetsförmedlingens nedläggning
Arbetet 2019-10-07 Efter nedskärningarna – Tolvtimmarsdagar på Arbetsförmedlingen
Arbetet 2019-10-04 Fler kan få sjukpenning efter nya domar
Arbetet 2019-10-02 Krav på nya ministern: Sjukpenningen måste åtgärdas
Dagens Samhälle 2019-10-01 Härbärgena så otrygga att hemlösa väljer bort dem
Aftonbladet 2019-10-01 Fler unga invandrare lösningen för Sverige
Expressen 2019-09-29 Människor riskerar att dö med Nya Karolinska
P4 Gotland 2019-09-23 Helen JO-anmäler Försäkringskassan
Expressen 2019-09-23 Tusentals arbetslösa – Då lades arbetsförmedlingen ner
Aftonbladet 2019-09-20 Svårt cancersjuk fick rätt efter sin död
Aftonbladet 2019-09-18 F-kassan måste kunna erkänna när de har gjort fel
Aftonbladet 2019-09-18 Kvinnorna sviks av en feministisk regering
Expressen 2019-09-17 Annie Lööf väljer marknaden framför landsbygden
JP 2019-09-17 Kronjuvelen i svensk arbetsmarknadspolitik
DN 2019-09-17 Timbro räknar fel – Nästan hälften av tillstånden till yrken med arbetskraftsöverskott
SVT Sörmland 2019-09-17 Sörmlänningar tvingas resa långt för sjukutredning
SVT Stockholm 2019-09-17 Kortare arbetstid med full lön på socialkontoret i Norrtälje
SVT 2019-09-17 Näthat ger samma konsekvenser som traditionell mobbning
Aftonbladet 2019-09-15 Intensivår integrerar nyanlända snabbare
Aftonbladet 2019-09-13 Försäkringskassan liknar gamla Sovjet
Aftonbladet 2019-09-12 Lojala domstolar gör livet svårare för sjuka
Norran 2019-09-12 Kommunalisera inte arbetsmarknadspolitiken
Expressen 2019-09-11 Psykiatrin i Sverige vid ruinens brant
Aftonbladet 2019-09-06 Våld kan ligga bakom sjukskrivning
P1 2019-09-03 Flyktingar som återvänder till Syrien grips
P1 Kropp&Själ 2019-09-02 Hitta ditt flow och minska stressen
Ny teknik 2019-09-02 Ingenjörer: Fyra av tio är sugna på ett nytt jobb efter semestern
GP 2019-09-02 Victoria gick in i väggen av studierna. Minnesluckor hela tiden.
Publikt 2019-09-02 Trafikledare slår larm om arbetsmiljön
NSD 2019-08-31 Ett ställe för stillhet och eftertanke
SVT 2019-08-30 Forskning från Linnéuniversitetet om stress hos nyblivna föräldrar
SVT 2019-08-30 Ökning av ohälsa bland unga
P4 Värmland 2019-08-29 Feldiagnosen stal tio år
SvD 2019-08-25 Filip, 13, ringer panikslagen från skolan: “De är här!!”
UNT 2019-08-25 Hånfulla föräldrar ger mobbande barn
Ny Teknik 2019-08-21 Ingenjörerna riskerar att gå in i väggen
Expressen 2019-08-20 Undersköterskan Ida: “Därför gör vi uppror”
Expressen 2019-08-20 Det tog Leif fyra år att få skadan godkänd
Expressen 2019-08-20 Edit, 62, känner sig lurad av F-kassan
Expressen 2019-08-20 Dottern hann gå bort innan Therese fick rätt
Expressen 2019-08-20 Försäkringskassan: Fler tar strid för sjukpenningen
Aftonbladet 2019-08-20 Svik inte den svenska välfärden, Stefan Löfven
TV4 2019-08-19 Krisen bland gymnasielärarna: “Drabbas av sjukdomar”
DN 2019-08-19 Durmaz: Det är väldigt mycket mobbning
Aftonbladet 2019-08-19 Så många elever känner sig ensamma i skolan.
P4 Värmland 2019-08-19 SKL ogillar omorganisationen av arbetsförmedlingen.
ETC 2019-08-18 Privatiseringen av Af kommer att bli dyr, så avsätt per pengar.
VK 2019-08-18 Reformeringen av Arbetsförmedlingen inger oro
Expressen 2018-08-18 Niklas, 31: Machokulturen gav mig ätstörningar.
Aftonbladet 2019-08-17 Ministern: Fler unga ska få stöd från Försäkringskassan
SVT 2019-08-17 Jobbtjänsten har kostat 125 miljoner – nu får man inte kolla hur den använts.
Aftonbladet 2019-08-17 Växande klyftor håller på att förstöra Sverige
DN 2019-08-16 Orimliga skillnader i hjälpen till olika grupper av hemlösa
GP 2019-08-15 Allt fler studenter drabbas av ångest och stress. Kvinnor drabbas hårdast.
Världen i dag 2019-08-14 Doft av natur minskar stress
SR 2019-08-10 Kommunen kan få ansvar för dem som myndigheterna vänder ryggen
Arbetarskydd 2019-08-10 Arbetsgivaren överklagar inte självmordsdom
SR 2019-08-08 Autister mister pengar från ersättning
Allas 2019-08-07 Lars Wallin om mobbningen och uppväxten
Folkbladet 2019-08-05 Tekniken gav stress och mindre personal
Expressen 2019-08-01 Arbetsförmedlingen får inte bli ett marknadsexperiment
SVT nyh Skåne 2019-08-01 Fredriks fru utvisas – trots att han har råd att försörja henne
Aftonbladet 2019-07-29 Vården är omänsklig – Bränner ut sin personal
Aftonbladet 2019-07-14 Vi ska ha världens bästa sjukvård
Läkartidningen 2019-05-17 Nytänkande behövs vid utmattningssyndrom

 

 


Framtidstro och Trygghet skapar vi Tillsammans

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *