Veckomejl Nr 249, måndagen den 25 november 2019


Innehåll:
1. Ljusockupation av riksdagen – och hela Sverige /Försäkringskassanupproret/
2. Försäkringskassan underminerar läkarnas auktoritet /Dagens Medicin/
3. ”Vi ska söka jobb som inte finns” /SVT/
4. ”Civil olydnad kommer att öka”
5. Reformera sjuk- och aktivitetsersättningen /LO-TCO Rättsskydd, SACO, LO/
6. ”Ersätt pengar med matchecker”
7. ”De osynliga” /Av Micael Kallin, Kvartal.se/
8. Ansvaret borde inte ligga hos SKL /Personskadeföreningen NRH i Altinget/
9. Regeringen
10 Misslyckandet i Hedemora /P1, Kaliber/

 

1. Ljusockupation av Riksdagen – och resten av Sverige 15 november 2019  /Försäkringskassanupproret/
Stefan Sauk med flera talar vid Försäkringsupproret & Riksdagsdebatt
Stefan Sauk talade vid manifestationen på Mynttorget framför riksdagshuset. Tal av Försäkringskassanupprorets administratör Steve Sandström.
Interpellationsdebatt i riksdagen på initiativ av Julia Kronlid (Sd) 2019/20:90 En humanare sjukförsäkring . Medverkande i debatten: socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), Juia Kronlid (Sd), Ida Gabrielsson (V)

Dödsfall och psykisk ohälsa till följd av den omänskliga hanteringen av sjuka och funktionsnedsatta
Tal av Försäkringskassanupprorets initiativtagare Marcus Karlsson /YouTube/
GP 2019-07-01 Facebookgrupp tar strid för sjukas rättigheter
2019-09-22 Steve Sandström talar om Försäkringskassanupproret
Göteborgs-Posten 2019-07-01 Facebookgrupp tar strid för sjukas rättigheter
Dagens Samhälle 2019-10-17 Lotta Säfström, styrelseordförande Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner: Matfattigdom är en realitet i Sverige, Ardalan Shekarabi 
Allehanda 2019-10-24 Sofia Mirjamsdotter: Vad väntar du på Ardalan Shekarabi – laga sjukförsäkringen nu

Försäkringskassanupproret Aktion Gravljus 
utanför Försäkringskassorna 25 okt 2019
Människor blir utförsäkrade trots svåra sjukdomar med läkarintyg, följderna av det är katastrofala för många. Ingen mat, inte råd att betala hyran, hamnar på gatan och för en del slutar det med självmord. Så om du är sjukskriven eller inte, ställ gärna upp på fredag för medmänskligheten och i solidaritetens tecken!
Ett ljus för dom som inte orkade mer ?
Några av de över hundra platser där det tändes ljus vid F-kassan:
Newsner 2019-10-25 Här tänds gravljus utanför F-kassans lokaler – nu vill anhöriga ha upprättelse
Värmlands Folkblad Tände ljus för utförsäkrade
P4 Värmland: Gravljus utanför Försäkringskassan i dag
P4 Gävleborg: Pernilla och Elisabet tände gravljus utanför Försäkringskassan
Östersunds-Posten Manifestation utanför Rådhuset – Deltagare tände gravljus i protest mot Försäkringskassan
Värnamo Nyheter Hon tänder ljus för rätten till sjukpenning
Borås Tidning Borås: Tända ljus utanför F-kassan – här är anledningen
Kristianstadsbladet Ljus till minne av felaktiga beslut
Östra Småland Tände ljus för utförsäkrade
Norran Människor i hela landet enade i protest
kuriren.nu Uppror mot Försäkringskassan i hela Sverige
2019-10-25 Fb Växjö 2019-10-25 Fb Sundsvall
NSD Uppror mot Försäkringskassan i hela Sverige
mitti.se Ljus tända i Stockholm – i protest mot Försäkringskassan
corren.se De demonstrerade mot Försäkringskassan
2019-10-26  Fb Jönköping
2019-10-26 Skånska Dagbladet Med gravljus protesterar de mot Försäkringskassan
2019-10-26 Aftonbladet: Gravljus tänds i protest mot Försäkringskassan
2019-10-25  Fb Nässjö
2019-10-25: Fb Konflikt med säkerhetsvakt i Göteborg. Polisen på vår sida.
Jönköpings-Posten: Försäkringskassans kommunikationschef Sten Eriksson
YouTube Sundbyberg: Människor dör på grund av att sjuk- och assistansersättningen inte fungerar
2019-10-28 P4Värmand Ljus till minne av döda tändes utanför Försäkringskassans kontor
2019-10-28 P4Västerbotten Gravljus brann i hopp om förändring
2019-10-29 VLT Gravljus utanför försäkringskassor i hela landet
2019-10-29 DN Gravljus utanför försäkringskassan – nu kommenterar ministern kritiken
2019-11-01 Syre Det är bara bra om Försäkringskassan känner obehag

Ljuständning utanför Försäkringskassor på fredagar fortsätter på många håll. Se bilagor med affischer
(Västerås : Fortsättning ljuständning framför FK fredagar från kl 14.
Träffar om FK, sjukförsäkringen/LSS torsdagar kl 14-16 hos studieförbundet Folkuniversitetet, Smedjegatan 9, Västerås, portkod 2115. Tfn 073-7241865)

Se också SLUSSAs broschyr om  Sjukförsäkringen


 

2 Försäkringskassan underminerar läkarnas auktoritet  /Dagens Medicin/
Dagens Medicin 2019-09-13 Försäkringskassan underminerar läkarnas auktoritet
”Att sjukskriva en patient måste rimligtvis ses som en behandlingsåtgärd som är nödvändig för att underlätta återhämtning och läkning, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus, tidigare överläkare på psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus. _ _ _
Försäkringskassans hänvisning till försäkringsmedicinsk kunskap borde också diskuteras. Försäkrings­kassans uppgift är ju att vara ett stöd för människor i stället för en motpart. Försäkringskassan är ju inte ett vinst­drivande företag som andra försäkringsbolag. Det finns alltså många anledningar att utreda Försäkringskassans roll i sjukpenning- och arbetsskadeärenden.”

 


 

3. ”Vi ska söka jobb som inte finns”  /SVT/
Unga med funktionsnedsättning fråntas aktivitetsersättning, skickas till AF
Vi ska söka jobb som inte finns – Med chatt: 700 kommentarer/berättelser!

 


 

4. ”Civil olydnad kommer att öka”
Dagens Arena 2019-09-09 ”Civil olydnad kommer att öka”

 


 

5. Reformera sjuk- och aktivitetsersättningen /LO-TCO Rättsskydd, SACO, LO/
Dagens Arena 2019-11-19 Hög tid att reformera sjuk- och aktivitetsersättningen
LO-TCO Rättsskydd, SACO och LO.

 


 

6. ”Ersätt pengar med matchecker”
Aftonbladet 2019-09-13 M hånas efter uttalande om “tacomys på söndagar”
Aftonbladet 2019-09-24 MUFs krav: Ersätt pengar med matchecker
Aftonbladet 2019-09-25 Så vill moderaterna tukta de arbetslösa
Arbetet 2019-10-08 M: Spara 10 miljarder på sjukförsäkringen

 


 

7. ”De osynliga” /Av Micael Kallin, Kvartal.se/
De osynliga – del 1: Skyddsnätets växande revor Av Micael Kallin Kvartal.se • 11 mars 2019
Sverige – sämst på jämlikhet i Norden
De växande klassklyftorna har diskuterats och debatterats genom åren. Men ofta utifrån utgångspunkten att skillnaderna fortfarande är relativt små jämfört med andra länder. Mer sällan har vi kunnat läsa om att Sverige idag är sämst på jämlikhet i Norden. Mätt med den så kallade Gini-koefficienten, som mäter inkomstspridningen i ett land, där värdet 0 indikerar total jämlikhet och värdet 1 motsvarar total ojämlikhet ligger Sverige alltså närmast värdet 1 av de nordiska länderna. Vi har också halkat efter andra västländer som Österrike, Nederländerna och Belgien. [6]

Mer än tio procent av den förväntade livslängden försvinner således av omständigheter som kan relateras till klassklyftor och utanförskap. I Sverige. Idag.

_ _ _Myndigheter och marknadsaktörer larmar

Att de med lägst inkomster har halkat efter visar bland annat en rapport från Myndigheten för delaktighet, MFD. Skillnaden i ekonomisk standard mellan personer med sjuk- och handikappersättning och den övriga befolkningen ökade kraftigt mellan åren 2004–2014, konstaterar MFD i sin årliga rapport.

Skillnaden i ekonomisk standard mellan personer som mottar ersättningarna och övriga befolkningen började öka i början av 2000-talet och att skillnaderna har ökat mer dramatiskt sedan 2006. Det år då den borgerliga Alliansen tog över regeringsmakten. (…) Utvecklingen av arbetsinkomsterna i relation till transfereringsinkomsterna har inneburit att andelen personer med låg ekonomisk standard (det vill säga de med en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten) har ökat avsevärt bland personer med handikappersättning och sjuk- och aktivitetsersättning. Andelen med låg ekonomisk standard var 36 procent under 2014 vilket kan jämföras med 4 procent under 1993. Motsvarande andelar för personer utan handikappersättning och sjuk- och aktivitetsersättning var 16 respektive 8 procent. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning som har garantiersättning, det vill säga ingen inkomstbaserad ersättning, uppgick andelen med låg ekonomisk standard till cirka 63 procent under 2014. [9]

Inte bara myndigheter har noterat hur mycket och snabbt de sämst ställda har halkat efter. Även marknadens aktörer finner utvecklingen anmärkningsvärd och oroande. Handelsbanken skriver så här i sin veckorapport.

Den rikaste procenten i Sverige har mer än fördubblat sin andel av de totala inkomsterna, från 4 procent 1980 till 9 procent 2016. … Ojämlikhet i termer av möjligheter att utbilda sig och att få jobb brukar antas leda till lägre tillväxt och påverka folkhälsan negativt. Dessutom spenderar de rikare en mindre del av sina inkomster, vilket minskar den totala efterfrågan i ett samhälle. (…) De senaste åren har allt fler ekonomer lyft upp kraftigt ökade inkomstklyftor som ett hot mot tillväxten. Flera studier har visat att minskad jämlikhet leder till minskat förtroende för samhällsfunktioner, ökad korruption och brottslighet samt framväxt av populistiska partier. Det är svårt att säga var gränsen går för när skillnaderna blir så stora att den sociala och ekonomiska stabiliteten hotas.” Urholkade ersättningar – en följd av politiska beslut
Varför har då Sverige blivit mer ojämlikt, vad är orsaken? Jesper Roine konstaterar att de ökade inkomstskillnaderna inte är ett resultat av marknadsmekanismer, som ökad lönespridning, vilket ofta är orsaken på andra håll, som i USA.
De fattigaste svenskarna halkar efter av två orsaker. Den ena är att ersättningarna inte längre följer den så kallade inkomstbortfallsprincipen. Den andra orsaken är att ersättningar som betalas ut under lång tid inte räknas upp i takt med löneökningarna i samhället, utan med inflationen, som normalt sett är betydligt lägre. Därmed gröps ersättningen ur år efter år.
Istället för marknaden ges andra förklaringar till ökade inkomstskillnader i Sverige. Framförallt ligger politiska beslut bakom ökade inkomstskillnader.

 1) Sänkta nivåer i olika försäkringssystem som sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen som inte ökat i samma takt som reallönerna
 2) Ökad betydelse för kapitalinkomster som är mycket koncentrerade till toppen av fördelningen
 3) Demografiska förändringar och hushållssammansättningsförändringar. [11]

I en nyutgiven rapport ger LO motsvarande bild av orsakssambanden.

Transfereringarna – bidrag och försäkringsersättningar såsom pensioner samt sjuk- och arbetslöshetsersättning – har totalt sett blivit mindre utjämnande under de senaste decennierna. Det förklarar till stor del varför de lägre inkomstskikten, vars inkomster till stor del utgörs av transfereringar, har halkat efter. Ersättningarna från transfereringssystemen har i vissa fall skurits ned genom aktiva politiska beslut, och därtill vanligen inte räknats upp i samma takt som löner och kapitalinkomster ökat.” [12]_ _ _

De osynliga – del 2: De falska underskotten  I del 2 av Kvartals artikelserie “De osynliga” granskar journalisten Micael Kallin några vanliga påståenden i debatten: Att det lönar sig för lite att gå från bidrag till arbete och att staten inte har råd att ge högre ersättningar till långtidssjuka och arbetslösa. Han visar att de statliga ersättningarna i själva verket går med stora överskott. Ytterligare visar Michael Kallin också att det – tvärtemot vad många tror – är medel- och överklassen som får tillbaka mest från staten i form av avdrag och bidrag.

De osynliga – del 3: Medelklassens bortvända ryggar
Sverige är det land i OECD där inkomstklyftorna växer snabbast och mest. Personer med en ”låg ekonomisk standard” har fördubblats sedan 1990-talet. Och bland de som lever på långvariga ersättningar, som till exempel kroniskt sjuka med sjukersättning, är läget ännu mer alarmerande. Där har andelen med låg ekonomisk standard ökat från var tjugonde till var tredje person från 1990-talet till idag. Samtidigt heter det att ”Sverige går som tåget”. Men alltfler lämnas kvar på perrongen.

 


 

8. Ansvaret borde inte ligga hos SKL /Personskadeföreningen NRH, debatt i Altinget/
Ansvaret borde inte ligga hos SKL

Det pågår ett nationellt arbete för hur vården kan bli mer kunskapsstyrd och likvärdig över landet.
Det är anmärkningsvärt att arbetet med Nationella programområden hamnat under Sveriges kommuner och landsting (SKL), där man hellre väljer att involvera utvalda individer i utvecklingsarbetet av vården, än civilsamhällets organisationer._ _ _
Nationellt register
Att gruppen nack-, rygg- och hjärnskadade inte fått mer uppmärksamhet och en noggrannare uppföljning är häpnadsväckande. Samhället har inte på ett övergripande och ansvarsfullt sätt tagit reda på hur stor patientgruppen är eller dess behov av vård.
För att förbättra omhändertagandet av nack-, rygg- och hjärnskadade krävs nationella kunskapscentra med klinisk och radiologisk kompetens och utrustning för högkvalitativ funktionell bilddiagnostik.
Ett nationellt register över skadade, deras symtom, fynd och upplevelse av vården måste tillskapas för att kunna bedriva forskning och utveckling och för att långsiktigt utvärdera och optimera diagnostik och behandling.”

 


 

9 Regeringen
18 sept Reformer för ökad trygghet och välfärd
18 sept Reformer för ökad trygghet och välfärd – folkhälsa och sjukvård
Ökad trygghet inom Annika Strandhälls område
 /Artikel/
Ökad trygghet inom Lena Hallengrens område /Artikel/
1 okt Ardalan Shekarabi ny socialförsäkringsminister

 


 

10.  Misslyckandet i Hedemora  /Kaliber/
Kaliber 2019-10-07 Misslyckandet i Hedemora
Kaliber om orosanmälningar som läggs på hög, dokument som försvinner och om personal som förgäves larmar i Hedemora kommuns socialtjänst.

 


 

Framtidstro och Trygghet skapar vi Tillsammans

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *