Veckomejl Nr 248, måndagen den 23 september 2019


Innehåll:
1. PUSH – “landgrabbing” av bostäder /Biopremiär 6 september/
2. Finanstopp kallade undersköterska egoistisk parasit
3. Budgetpropositionen för 2020
4. Förslag till Rättspolitiskt program för Sverige
5. En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi
6. Försäkringskassan
7. Arbetsförmedlingens nedskärningar
8. Välfärden ska vara ganska kass för de flesta
9. Antisemitism i Sverige

 

1. PUSH /Biopremiär 6 september/
PUSH – En film av Fredrik Gertten
”Hyresvärdar utan ansikten. Lägenheter utan hyresgäster. It’s time to PUSH back!”
Trailer: PUSH
#117 – Om dokumentären Push – Hur bostäder blev investeringar | Intervju med Fredrik Gertten
_ _ _”om hur städerna håller på att förändras i grunden, hur t.ex. London inte längre har någon arbetarklass, hur amerikanska riskkapitalbolag köper upp hela stadsdelar runt om i världen och har börjat i Sverige, hur man tvingar ut folk från bostäder för att kunna renovera deras lägenheter för att höja hyrorna, om gentrifiering som i grunden var något bra, hur hyresgästerna inte längre är kunder utan att investerarna tagit över den rollen och hur det förmodligen aldrig ens var meningen att det skulle bli så här.”
Aftonbladet 2019-09-06 Klasskriget om boendet är här
Dagens Arbete 2015-08-12 Välfärd är mer än vård, skola och omsorg (SLUSSA-debatt)


 

2. “Finanstopp kallade undersköterska egoistisk parasit”
2010
Gunnar Axén, ordförande i socialförsäkringsutskottet, vägrade träffa utförsäkrad. “Vi skickar inte ut sjuka till arbetslöshet” (SLUSSA/YouTube)
Uppdatering 2019:
2019-09-18 Aftonbladet Finanstopp kallade undersköterska egoistisk parasit
2019-09-18 Aktuellt Fokus Moderat-miljonär kallar undersköterskor egoistiska parasiter – lever själv på bidrag
2019-09-19 Aftonbladet Ulf Kristersson borde ta avstånd från Axén
2019-09-19 Aftonbladet Vem är det som är parasit, Gunnar Axén?

SVT: Här är ex-ledamöterna som riksdagen försörjer


 

3. Budgetpropositionen för 2020
Budgetpropositionen för 2020 ”Reformer för ett starkare samhälle”
Aftonbladet 2019-09-08 Lyft blicken frå era 73-punkter
Aftonbladet 2019-09-09 S har blivit ett parti för de rika i Sverige
Aftonbladet 2019-09-18 Budgeten är förödande för svenska välfärden /Välfärdsfacken/
2019-09-18 Kvinnorna sviks – av en feministisk regering


 

4. Förslag till Rättspolitiskt program för Sverige
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer. Avdelningen ska särskilt verka för domstolsväsendets och advokatkårens oberoende, för respekten för lagarna, stärkandet av individens grundläggande rättigheter och friheter och för den enskildes rätt till prövning av sådana fri- och rättigheter genom domstol.

För att förverkliga denna uppgift har Avdelningen att söka samarbete med organisationer med likartat syfte, anordna föredrag, meddela information, ge ut skrifter samt i övrigt ta de initiativ som är ägnade att främja föreningens ändamål. I arbetet för grundläggande rätt i Sverige har Avdelningen i samarbete med Frisinnade klubben, ABF-Stockholm och många enskilda personer som medverkat från olika organisationer och enskilt som nämns i slutet av programmet tagit fram ett förslag till program för rättsstaten Sverige avseende förbättringar av grundlagar, lagar och myndigheters praxis vid tillämpningen av mänskliga rättigheter i Sverige.

Programmet är baserat på vad som framkommit under tre seminarier under våren 2019 och på arbete och diskussioner inom avdelningen under flera år. De enskilda personerna som framgår av programmets sista punkt har varit medverkande i vissa diskussioner, inte alla och har ibland bara deltagit som experter. Dessa personer har inte ställt sig bakom programmet i sin helhet. Syftet med programmet är att lyfta svagheter och behov av förbättringar i skyddet av demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige. Programförslaget skickas under augusti och september ut brett till civila samhället och till berörda myndigheter och politiska organisationer för synpunkter och kompletteringar av programmet inför, under och efter mötet den 17/9.

Organisationer och enskilda får därefter möjlighet att ställa sig bakom slutversionen av programmet som tas fram under oktober månad 2019.

Styrelsen för Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen
Ordföranden Fd. åklagare Annette von Sydow, Ordföranden Legal Counsel Stellan Gärde, Skattmästare Senior Legal Advisor Paul Lappalainen, Ledamot advokat Mikael Westerlund, Ledamot 
tidigare FN-domare Lennart Aspegren, Ledamot Professor Jan Rosen, Ledamot Jurist Tara Azizi, Ledamot fd. åklagare Tora Holst, Ledamot Jurist Ola Linder.
Se bif fil.


5. En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi /Töres Theorell/
Läkartidningen 2019-08-05 En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi
_ _ _”Inte ens personer med den livligaste fantasi hade 1967 kunnat fabulera det som skrivs om tillblivelsen av Nya Karolinska sjukhuset (NKS) och dess nuvarande organisation, men böckerna bygger på ett noggrant journalistiskt arbete och i allt väsentligt tycks det som står där vara en korrekt beskrivning av verkligheten. Politiker och ekonomer har med internationell hjälp begått övergrepp mot Sveriges stoltaste sjukhus, och åsidosatt den kliniska kunskap som byggts upp där under hundra år för att testa de senaste modeflugorna inom ekonomisk vetenskap.

Det handlar om en ganska långsam utveckling under ett par decennier, så det borde ha varit möjligt att sätta stopp på ett tidigt stadium. Men en viktig förklaring är att man under kritiska delar av förloppet hållit vårdprofessionerna utanför viktiga, ödesdigra beslut. En övergripande fråga är därför varför kunskapen om vård i dag inte värderas högre än kunskap om ekonomi och organisation. Så har det inte alltid varit._ _ _
Vad har vi för samhälle som tillåter ekonomer att styra över saker de inte begriper? De som testar organisatoriska modeller i verklighetens vård tar inget etiskt ansvar utan vältrar över detta på de kliniskt verksamma. Hur många gånger har vi inte hört landstingspolitiker säga: Nu har klinikerna fått sina resurser och därmed är det deras sak att se till att vården fungerar! Det underförstådda budskapet är alltid: Själva har vi inget etiskt ansvar. Om patienter dör på grund av att någon tvingat fram omöjlig organisation är det de kliniskt verksamma som ska ställas till svars, inte vi politiker.”

Aftonbladet 2019-08-19 Nya Karolinska – Haveriet sprids som en sjukdom


 

6 Sjukförsäkringen
Aftonbladet 2019-08-12 Lojala domstolar gör livet svårare för sjuka
_ _ _”H
undratusentals svenskar har utförsäkrats, förnedrats och gjorts fattiga i ett system utan kontakt med verkligheten eller utrymme för mänsklig hänsyn. Och allt för att spara pengar.

Dessutom visar det sig att personer som nekats ersättning från Försäkringskassan behandlas orättvist när de överklagar. Enligt en avhandling från socialantropologen Matthias Abelin så är Sveriges förvaltningsdomstolar inte tillräckligt oberoende gentemot regeringen. Ju hårdare det politiska trycket är på att få ner sjukskrivningarna, desto svårare blir det för enskilda att få rätt till sjukpenning när de överklagar beslut.

Enligt Abelin är varken läkarundersökningar, bedömningen av arbetsförmåga eller Försäkringskassans bevisvärdering och motivering av beslut tillräckligt reglerade i lagstiftningen. Och domstolarna går inte heller in och preciserar vad som gäller. De är alldeles för lyhörda för politisk styrning och ser till att utfallet blir det som regeringen velat ha: ett billigare sjukförsäkringssystem.”

Dagens Arena 2019-08-12 Svaga domstolar i Sverige försämrar rätt till sjukpenning
Matthias Abelin är socialantropolog, men har fördjupat sig i juridiken och rättskulturen som rör sjukförsäkringen i Sverige. Hans slutsatser är att Sverige till stor del lever kvar i en konservativ tradition inom förvaltningsrätten, där individuella rättigheter och domstolar och riksdagen är svaga, medan regeringen och myndigheterna är starka. Det här påverkar individer som ansöker om sjukpenning negativt.”

Dagens Arena 2019-08-16 ”Många förstår inte skillnaden på myndighet och domstol”

Dagens Arena 2019-08-16 Så svarar domstolarna på kritiken
Exempel på svar: Fredrik Löndahl, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Malmö:
»Vi begär inte in kompletteringar från enskilda. Det finns inget formellt hinder för oss att begära in ett annat läkarintyg, men det är upp till den enskilde att framföra det underlag som behövs och att det är komplett. I de fall jag ser inhämtar Försäkringskassan själva kompletteringar när det finns brister i läkarintyg, och även i specificerade frågor. Men ibland blir Försäkringskassans begäran inte besvarad, och ibland blir den inte korrekt besvarad.

I många av de fall vi får in finns det brister i hur man beskriver arbetsförmågan. Det handlar ofta om tidsgränsen för när man ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Det är ofta skälet till att Försäkringskassan har gett ett avslag och där blir det ofta också ett avslag hos oss.«

Matthias Abelin som skrivit avhandlingen, har fått tillfälle att kommentera domstolarnas svar:
»_ _ _ Jag har betonat behovet av klarhet kring processen i domstol och på Försäkringskassan, det vill säga kommunikation, utredningsskyldighet, bevisvärdering och motivering av beslut.
Att förvaltningsdomstolarna i Sverige inte är oberoende är sedan länge väl etablerat i forskningen (Joakim Nergelius, Sara Stendahl, Daniel Bjerstedt, Olof Ställvik, Inspektionen för Socialförsäkringen). Formuleringar som man hittar i tidigare forskning är sådant som att domare ser sig själva som tjänstemän, att domstolarna är överordnade myndigheter (inte domstolar) eller att de är “överhetens förlängda arm”. Inspektionen för Socialförsäkringen har skrivit rent ut i sina rapporter att domstolarna inte fungerar som en motvikt mot Försäkringskassan. Man kan säga att det här är ett vetenskapligt faktum. På ett språk som domstolarna kan förstå: utifrån den sammanställning som jag gör av forskningen ligger bevisbördan nu på domstolarna.

Jag kompletterar endast denna tidigare forskning. Jag kan ta tre exempel. Kammarrätten i Stockholm har kritiserat samtliga förvaltningsrätter för att vara för hårda i sin bevisvärdering. Det är ett för svenska förhållande närmast unikt utspel, att en domstol går ut och kritiserar på det viset. När jag besökte LO/TCO rättsskydd hade de nyligen haft krismöte eftersom det aldrig hade varit så svårt att får rätt i domstol. Dessa erfarna jurister kunde då inte förstå hur domstolarna resonerade. Det verkade endast vara “snyfthistorier” som var framgångsrika. När jag intervjuade domare hävdade de att Försäkringskassans läkare var mer objektiva än behandlande läkare. Detta trots att forskningen har frågat dessa läkare och en majoritet har svarat att de anser sig representera Försäkringskassan. Detta är inte beskrivningar av oberoende domstolar.«_ _ _

Dagens Arena 2019-08-16 Försäkringskassans skyldighet att utreda granskas
”Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelserna om den utredningsskyldighet som de har enligt socialförsäkringsbalken i fall där individer har fått avslag på ansökan om sjukpenning eller aktivitetsersättning.”

LO-TCO-Rättsskydd AB 2019-09-02 Kammarrätten beviljade sjukpenning – Rimligare bedömningar kan skönjas Kammarrätten i Jönköping, dom meddelad den 24 juni 2019, mål nr 2363-18, förklarat att en medlem i IF Metall har rätt till sjukpenning under två månader.
_ _ _”Att kammarrätten gjorde en annan bedömning än förvaltningsrätten visar på den tydliga trend som nu finns hos flera kammarrätter. Många förvaltningsrätter tillämpar fortfarande den s.k. DFA-kedjan mycket strikt och underkänner därmed läkarintyg som t.ex. inte närmare anger vilka undersökningsfynd som gjorts. Vi ser nu en förändring i praxis där en mer rimlig bevisvärdering görs och hänsyn kan tas till ett flertal olika faktorer när läkarintyget tolkas. Vidare kan det skönjas en något mer rimlig värdering av vilka krav som faktiskt ställs på arbetsmarknaden.”

Assistanskoll 2019-09-18 Daved Eberhard svarar kassan
Aftonbladet 2019-09-19 Försäkringskassan får allvarlig JO-kritik


 

7. Arbetsförmedlingens nedskärningar
DN 2019-05-21 Arbetsförmedlare kritiska mot neddragningen: För fort och fel
ETC 2019-06-27 Personalens larm: Arbetsförmedlingen i fullt kaos
DN 2019-08-02 Kritik mot Arbetsförmedlingens nedskärningar: Ett svart år.
DN 2019-08-09 Arbetsförmedlingens nedskärningar slår mot långtidsarbetslösa och privata aktörer
SvD 2019-09-01 Chefen trampar gasen i botten

SvD 2019-09-01 Nya Arbetsförmedlingen skapar spricka mardröm
SvD 2019-09-02 ”Före GD:n: Oh my God, har de plockat fram den igen!”
Aftonbladet 2019-09-03 AF: Slakten glädjer bara Academedia


 

8 Välfärden ska vara ganska kass för de flesta
Aftonbladet 2019-09-20 Välfärden ska vara ganska kass för de flesta
Aftonbladet 2019-09-04 Upplagt för vänstern i striden om välfärden


 

9. Antisemitism i Sverige
SvD 2019-12-10 Nio av tio judar: Antisemitismen har ökat
SvD 2019-07-05 Unga mest utsatta för antisemitism
SvD 2019-07-07 Malmö behöver ett museum över Förintelsen
Aftonbladet 2019-08-20 Ministern: Så ska vi bekämpa antisemitismen
AB 2019-09-02 Imam döms för hets mot judar
SvD 2018-09-13 Amerikansk rabbin ska öppet fördöma Karolinska
Kollega 2019-08-23 Många blundar för oegentligheter på jobbet


 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *