Veckomejl Nr 244, onsdagen den 17 juli 2019


Innehåll:
1. “Sluta hyckla om trygghet”  /Försäkringskassan/
2. Försäkringskassan lyhörd för politisk styrning – Individen kommer i kläm  /Forskning/
3. Facken kritiska till bantad föreskrift om arbetsanpassning
4. Mobbning: Susanne vann kampen mot Försäkringskassan /Arbetsskada/
5. Tidigare polischef: Livränta godkänd för mobbning /Arbetsskada/
6. Trakasserade barn blir ofta mobbare
7. Genomförande av Visselblåsardirektivet  /Regeringen Dir 2019:24/
8. Uppdrag till Arbetsmiljöverket att höja kunskapen om åtgärder mot
kränkande särbehandling /Regeringen/
9.  Arbetsmiljöproblem på Myndigheten för arbetsmiljökunskap – MynAK
10. Skärpta regler för hemlösa utan sociala problem  /P1 nyheter/
11. Undersköterskor i Västerås startar landsomfattande upprop –”Det räcker nu”
12.”Patientsäkerheten hotas när allt fler läkemedel restnoteras”

 

Även det här Veckomejlet domineras tyvärr av rubriker om den svåra situationen som råder för många utsatta grupper i vårt rika land. Det är svårt att förstå att situationen får fortgå utan större engagemang av politiker och media. Man undviker i stället oftast ämnet, vilket är kortsiktigt tänkt. 
Ser fram emot en utveckling som ger mer positiva/uppmuntrande bidrag till SLUSSAs Veckomejl. 

Varje samhälle bör bedömas efter
hur det behandlar sina mest utsatta”
 
/Mahatma Gandhi m fl/


 

1. “Sluta hyckla om trygghet”  /Försäkringskassan/
2019-07-05  VLT Livet rasar när de öppnar brevet från Försäkringskassan
2019-07-05 VLT Papperstidningen: “Sluta hyckla om trygghet”

_ _ _”Dessa två nära anhöriga har på grund av sjukdom kämpat många år med att bara försöka överleva. Jag har bevittnat deras kamp med sjukdom och Försäkringskassans ifrågasättande om deras sjukdom/arbetsförmåga och inlämnade läkarintyg.
De är båda märkta av sin sjukdom och när de får veta att de inte har rätt till ersättning rasar deras liv samman._ _ _ Försäkringskassan och politiker, sluta nu hyckla med ord som ‘att vi ska känna trygghet när livet förändras’. Hur ska jag kunna känna mig trygg efter att bevittnat detta? Hur ska vi alla kunna känna oss trygga när detta får hända? ”_ _ _

2019-07-02  VLT Rena hånet av Försäkringskassan

“Till Försäkringskassan. Nederst på förstasidan på er hemsida står det att er vision är ett samhälle där människor ska kunna känna trygghet även när livet förändras. Det tycker jag ni kan ta bort, det är ett hån mot de människor som måste ha med er att göra.”
2019-05-22  Aftonbladet Myndigheten framstår som hjärtlös
2019-05-15  Aftonbladet F-kassans tf generaldirektör: “Medkänsla får inte styra vårt jobb”

2016-02-01 VLT I dag infriar S ett viktigt vallöfte /Annika Strandhäll m fl/
“I dag blir ett viktigt socialdemokratiskt vallöfte verklighet när den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen äntligen avskaffas. _ _ _ Utvecklingen med den ökande ohälsan och de stigande sjuktalen är en av regeringens mest prioriterade utmaningar. Därför har regeringen satt upp ett ambitiöst mål. Sjukpenningtalet ska vara maximalt nio dagar år 2020. Målet motsvarar 14 miljarder i lägre utgifter”_ _ _ ”Det är 14 miljarder som i stället kan investeras i jobb, skola och välfärd.” 
SLUSSAs kommentar: Ska den som drabbas av långvarig sjukdom eller skada ha dåligt samvete för att behöva ersättning från medel avsedd för sjuka? Trygghetsförsäkringarna ingår i välfärden.

TV4 2019-07-16 Skarp kritik från läkare mot Försäkringskassan 

 


 

2. Försäkringskassan lyhörd för politisk styrning – Individen kommer i kläm  /Avhandling, Lunds universitet./
Försäkringskassan lyhörd för politisk styrning – Individen kommer i kläm /Kan fjärrlånas på bibliotek/
“Sjukförsäkringen fungerar inte som den ska. Individen förfördelas i överklagande-ärenden och många får inte den sjukpenning eller sjukersättning som de har rätt till. Detta enligt en ny avhandling i socialantropologi som spårar förklaringen till en ganska så unik svensk rättskultur.
– I Sverige litar vi på staten och våra myndigheter. Det kan vara bra. Men ibland går det för långt. Makten legitimeras med ett harmonitänkande i relationen mellan stat och individ, vilket leder till en intimisering som kan undergräva rättssäkerheten. Allt kan inte lösas i samförstånd. Ibland blir det konflikt och då blir det tydligt att myndigheten har ett maktövertag, säger Matthias Abelin, doktor i socialantropologi vid Lunds universitet.
Sjukförsäkrade, jurister, handläggare och experter har intervjuats. Matthias Abelin har också närstuderat ett tjugotal överklagandefall samt studerat historiska källor, tidigare forskning, tillsynsrapporter och mediebevakning.
Enligt Matthias Abelin kan felbehandlingen av individer förstås utifrån den rättskultur som råder i Sverige. Det vill säga föreställningar och normer i relationen mellan stat och individ. Matthias Abelins slutsats är att den svenska rättskulturen utmärks av ett svagt rättsmedvetande kombinerat med förhållandevis starka myndigheter, en svag riksdag och svaga domstolar. Abelins, och även andras forskning, visar bland annat att riksdagen och domstolarna inte tar ansvar för ett fungerande regelverk och att domstolarna kan agera partiskt.”_ _ _

Disputation Lunds universitet 2019-05-10:  A Swedish Dilemma: Culture and Rule of Law in Swedish Sickness Insurance

“Det svenska dilemmat är att Sverige både har beskrivits som modernt, liberaldemokratiskt och djupt humanitärt; samtidigt som mer eller mindre förmodernt, halvauktoritärt och benäget att kränka svaga gruppers rättigheter. Studien handlar bland annat om en maktfull förvaltning, som “möjliggörs av svagt ansvarsutkrävande, svagt rättsmedvetande i media, förtroende för staten, och olika former av politiska och byråkratiska manipulationer, såsom utomrättslig normering, godtycke och myndigheter och domstolar som är lyhörda för den politiska viljan.” _ _ _

 


 

3. Facken kritiska till bantad föreskrift  /Föreskrift om arbetsanpassning/

2019-07-03 Kollega Facken kritiska till bantad föreskrift
Rehabilitering är bortstruket i den reviderade arbetsmiljöföreskrift om arbetsanpassning som ska spikas efter sommaren. Facken är mycket skeptiska till föreskriften och menar att de inte fått gehör från Arbetsmiljöverket för sina farhågor.

När Arbetsmiljöverkets första förslag till en ny föreskrift för arbetsanpassning presenterades i december i fjol, var 27 av de 31 remissvaren kritiska. Nu har det kommit en andra version som faller arbetsgivarna mer på läppen. Men arbetstagarparterna är fortsatt skeptiska:

– Vi var positiva till att föreskriften om arbetsmiljöanpassning och rehabilitering skulle revideras eftersom det händer mycket på området. Men vi hade hoppats att föreskriften skulle bli bättre, i stället blir den betydligt snävare, säger Mirjam Olsson, arbetsmiljöutredare på Unionen. _ _ _
Arbetstagarorganisationerna är också kritiska till att den hopkrympta föreskriften är mer individinriktad än den nuvarande. Mirjam Olsson menar att en rehabiliteringsprocess ofta handlar om att åtgärda brister i hela organisationen, vilket också framgår av förarbetena.
– Med tanke på de sjuktal vi har, där en stor del av ohälsan är stressrelaterad och ofta har samband med brister i arbetsmiljön, så är den krympta föreskriften oroväckande, säger Mirjam Olsson._ _ _

2019-06-28 Kollega Rekordmånga tjänstemän är sjuka

 


 

4. Mobbning: Susanne vann kampen mot Försäkringskassan
NT 2019-06-12 Susanne vann kampen mot Försäkringskassan
“Susanne Carmdal har under flera år stridit för sin rätt för att få sina besvär godkända som arbetsskada av försäkringskassan, men har fått avslag på sina ansökningar. Efter Försäkringskassans senaste avslag överklagade hon beslutet till förvaltningsrätten.
Enligt domstolen ändrade Försäkringskassan sin inställning under den muntliga förhandlingen och medgav att depressionsbesvären ska betraktas som en arbetsskada.”

 


 

5. Tidigare polischef: Livränta godkänd för mobbning
SVT-Play Gela mobbades på jobbet – “Litar inte folk längre”
“Kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier på jobbet är en vanlig anledning till att vi blir sjukskrivna för utmattning. Gela Forsell Öman var polischef på rikskriminalen, det som idag kallas Noa. Hon vittnade om hot, sexuella trakasserier och repressalier från sina chefskolleger och blev sjukskriven för posttraumatisk stress och utmattning. Nu har Försäkringskassan slagit fast att det hon utsattes för gav sådana medicinska besvär att hon har rätt till ersättning.” Kan ses 30 dagar

P1 Ekot 2019-07-01: Utredningar visar – Tidigare polischef mobbades på jobbet
“Med anledning av Förvaltningsrättens dom har Försäkringskassan inhämtat medicinskt underlag och konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare. Utredningen har visat att det i ditt arbete inom Polismyndigheten har förekommit höga psykiska krav samt långvarig utsatthet och bristande socialt stöd”.

Bok av Gela Forsell och Anders Burén: Bitter medicin

_ _ _” Läsaren får också följa med innanför högsta polisledningens väggar och ta del av hur det verkliga polisarbetet går till vid utredning av organiserad brottslighet. Boken skildrar också kvinnors kamp och utsatthet i yrkeslivet i kölvattnet på MeToo-rörelse.”_ _ _ 

 


 

6. Trakasserade barn blir ofta mobbare
P1 2019-07-12 Trakasserade barn blir oftare mobbare
“Barn vars föräldrar är nedlåtande och hånfulla mot dem löper större risk att själva bli mobbare eller mobbningsoffer, visar en ny studie från Sverige, Kanada och USA”_ _ _
Aftonbladet 2019-07-12 Trakasserade barn blir oftare mobbare

 


 

7. Genomförande av Visselblåsardirektivet  /Regeringen Dir 2019:24/
2019-06-03 Genomförande av Visselblåsardirektivet Dir 2019:24
”En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Bedömningen ska bl.a. omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande personer och berörda personer, inrättande och utformning av interna och externa kanaler och uppföljning av rapportering samt frågan om sanktioner.
I uppdraget ingår inte att föreslå några ändringar i grundlag, i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, eller avseende det meddelarskydd som enligt 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för anställda och uppdragstagare i kommunala bolag och vissa andra organ. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.”

 


 

8 Uppdrag till Arbetsmiljöverket att höja kunskapen om åtgärder mot kränkande särbehandling /Regeringen/
2019-07-09 Uppdrag till Arbetsmiljöverket att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling Diarienummer: A2019/01325/MRB
”Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier.”_ _ _

 


 

9.  Arbetsmiljöproblem på Myndigheten för arbetsmiljökunskap – MynAK 
Arbetsmiljöproblem på
 Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Gävle – MynAK
VLT 2019-07-07 En arbetsmiljömyndighet som inte tar arbetsmiljö på allvar
Arbetet 2019-06-20 Minister om dålig arbetsmiljö på myndighet: ”Oerhört allvarligt”
DN 2019-06-20 Ylva Johansson: ”Helt oacceptabel arbetsmiljö som beskrivs
DN 2019-06-19 Generaldirektören: ”Jag har inte haft för avsikt att fälla stötande kommentarer”
DN 2019-06-19 Anställda på arbetsmiljömyndigheten larmar och Sveriges sämsta arbetsmiljö

Arbetarskydd 2018-11-20 Ny myndighet på sparlåga efter övergångsbudget
Arbetarskydd 2018-06-07 Valet 2018: Allianspartier vill lägga ner ny myndighet 
Arbetarskydd 2018-06-07 Den här valrörelsen har glömt bort arbetsmiljön 
Arbetarskydd 2018-06-07 Enkät: Partiernas svar om arbetsmiljön – Viktigaste frågor och åtgärder
Arbetarskydd 2018-04-19 Nader Ahmadi blir generaldirektör för ny myndighet

Arbetarskydd 2009-03-30 Forskningen har tappat hundratals miljoner
Arbetarskydd 2007-11-22 Arbetslivsforskningen har tappat nästan hälften av alla forskare

 


 

10. Skärpta regler för hemlösa utan sociala problem  /P1 nyheter/

2019-07-04 Skärpta regler för hemlösa utan sociala problem
“Både Göteborg och Malmö har nyligen skärpt rutinerna för den hjälp som ges till hemlösa som inte har missbruksproblem eller psykiska problem. Denna grupp ska i första hand hänvisas till akutboenden där de får bo max en vecka.”_ _ _ 

 


 

11 Undersköterskor i Västerås startar landsomfattande upprop – ”Det räcker nu”

Undersköterskor i Västerås startar landsomfattande upprop Det räcker nu
Facebook: Det räcker nu!  Namninsamling: Undersköterskeupproret

 


 

12. “Patientsäkerheten hotas när allt fler läkemedel restnoteras”

DN debatt 2019-05-10 Patientsäkerheten hotas när allt fler läkemedel restnoteras_ _ _ “När apotekets monopol upphörde 2009 försvann även den lagstadgade skyldighet som det statliga apoteket hade haft, att ansvara för landets läkemedelsförsörjning. Det statliga apoteket hade i uppdrag att för totalförsvarets räkning ha resurser för att kunna ‘stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i samhället'”. _ _ _

SvD 2019-07-11 Skriande brist på mediciner i hela Europa  “Patienter och läkare över hela Europa slår larm om bristen på livsnödvändiga mediciner. Frankrike och Nederländerna föreslår en offentligt ägd europeisk läkemedelstillverkare som ska garantera att alla EU-medborgare får tag i sina mediciner.”_ _ _

 


 

Framtidstro och Trygghet skapar vi Tillsammans

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *