Veckomejl Nr 242, söndagen den 16 juni 2019


Innehåll:
1. Många utförsäkrade från sjukförsäkringen överväger självmord /SVT, Bakgrund mm/
2. Chatt 2019-05-14: Vad har du för erfarenheter av Försäkringskassan? /SVT/
3. Demonstration 16 maj 2019  /Välfärdsalliansen/
4. Så ska alla få del av välfärden  /Malou Efter Tio/
5. Slöseri att bortse från den färska utredningen av arbetsmarknaden /Arbetsmarknadsutredningen SOU 2019:3/

 

 

1. Många utförsäkrade överväger självmord /SVT, Bakgrund mm/
Självmordstankar vanligt bland dem som fått sjukpenning indragen SVT 2019-06-13
”Kroniskt sjuka som har fått sjukpenningen indragen hamnar ofta i en svår kris. Djupintervjuer i ett pågående forskningsprojekt visar att många drabbade känner en stor hopplöshet och oro inför framtiden. Nästan alla vittnar om att de har fått kraftigt förvärrade symptom efter Försäkringskassans avslag och självmordstankar tas återkommande upp i intervjuerna.
– Det är upprörande. Sjukpenningen är ett system som ska hjälpa människor som blir sjuka. Det ska inte vara ett system som gör att man blir mer sjuk, säger statsvetaren Niklas Altermark. Sedan 2013 har andelen som har fått sin sjukpenning indragen mer än tredubblats: från 1,6 till 5,5 procent. Förra året handlade det om drygt 28 600 personer, enligt Försäkringskassans preliminära beräkningar.”

Om sjukförsäkringen. Aktuellt 2019-06-13 (15 minuter in i programmet). Bland annat intervju med socialförsäkringsministern. (Kan ses till 20 juni).
Indragen sjukpenning – svårt att överklaga Rapport 2019-06-14 (6 minuter in i programmet) Kjell Rautio, LO “Det är svårt för den medborgare som är sjuk som ska driva sitt ärende mot Försäkringskassans jurister. _ _ _Huvudproblemet är inte Försäkringskassan, huvudproblemet är lagstiftningen.” (Kan ses till 21 juni)
LO: F-kassan måste sluta tvinga sjuka att jobba Aftonbladet 2018-03-10 Sjukförsäkringen är trasig och behöver repareras.
Sofia Mirjamsdotter: Ingen ska begå självmord för att samhällets skyddsnät är trasiga Sundsvalls Tidning 2019-05-08

LO-TCO Rättsskydd: Ökat antal avslag från Försäkringskassan är definitivt problematiskt Dagens Arena 2018-04-24_ _ _“Vid en genomgång kan konstateras att förvaltningsrätterna 2017 avgjorde 3 567 mål om sjukpenning. Sammanlagt inkom 787 överklaganden från privatpersoner till kammarrätterna. Enbart i 47 fall beviljas prövningstillstånd. Försäkringskassan fick däremot prövningstillstånd i 46 fall av totalt 68 överklagade.
Grundproblemet är att prövningen i såväl förvaltningsrätt samt kammarrätt många gånger utgår ifrån att Försäkringskassans bedömning är den rätta._ _ _
– Har vi idag en rättssäker prövning av rätten till sjukpenning?
– Är det rimligt att utgå från att sjuka människor ska kunna föra sin talan utan ombud?
– Finns det anledning att förändra ordningen med prövningstillstånd?”

Helene fick en stroke men förväntas jobba heltid P1 2017-12-18
Allt fler sjuka överklagar att de blir av med sin sjukpenning eftersom de inte förstår hur Försäkringskassan bedömer deras arbetsförmåga. Hör ögonsjuksköterskan Helene Ydenius som fick en stroke för fyra år sedan i ett reportage. Reportage av Anna-Karin Sivberg. Hör även Ruth Mannelqvist, professor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet, och Annika Strandhäll, socialminister.
Regeringens utredare ville inte höra om utförsäkringars konsekvenser April 2016 /YouTube/
Ring P1 2019-06-03 (17 minuter in i programmet) Charlotta Rafstedt protesterar mot orättvisor.

Rättssäkerhet i sjukförsäkringen /YouTube/ Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med inriktning socialrätt:
_ _ _”Inom socialförsäkringen är det den enskilda individen som är sin egen måttstock. Det ska alltså prägla arbetsförmågan. ‘Renodlingen’ innebär inte att man satt principen att vara försäkrad i befintligt skick ur spel. När det gäller sjukdom, vilket innehåll det begreppet ska ha, då måste det vara det innehåll som den medicinska vetenskapen anser vara sjukdom. Den finns representerad i WHO:s olika klassifikationsregister. Det är inte bara sådant som är objektivt verifierbart som är sjukdom, utan det är många tillstånd som vi kallar symtomdiagnoser som också är klassificerade där såsom varande medicinska tillstånd.
Förarbetena till vår lag säger att det är självklart att det juridiska eller rättsliga innehållet i sjukdomsbegreppet måste motsvaras av det medicinska. Det är synnerligen centralt. Men genom det ‘försäkringsmedicinska beslutsstödet’ kan man samtidigt se att försäkringskassan och socialstyrelsen har gått ihop om att man ska zooma in sjukdomsbegreppet, så att det som ska vara sjukdom i rättsliga sammanhang ska vara en mycket mindre krets än det som är sjukdom i medicinska sammanhang. Där sägs att det ska vara en sjukdom som går att objektivt verifiera. Då är man tillbaka till det som kallades för ‘det biologiska sjukdomsbegreppet’ eller ‘apparatfels-modellen’. Alla som ligger inom det social medicinska synsättet, den bredare helhetssynen på individen, faller bort i ett sådant synsätt.
Det är fel att använda sig av den typen av normering som ‘beslutsstödet’ innebär. Det är inte en godtagbar rättskälla som man ska använda när man tolkar lagen, utan det är en rekommendation som är tillkommen av två statliga myndigheter. Vill lagstiftaren ha den typen av inskränkning i sjukdomsbegreppet måste man lagstifta om detta på sedvanligt sätt, alltså att riksdagen fattar beslut. Man kan inte ‘smygnormera’ på det sättet.”

BAKGRUND:
I dag infriar S ett viktigt vallöfte” 2016-02-01 /Socialminister Annika Strandhäll/
“I dag blir ett viktigt socialdemokratiskt vallöfte verklighet när 
den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen äntligen avskaffas. Det är ett avgörande steg för en mer trygg, effektiv och förutsägbar sjukförsäkring. _ _ _
Utvecklingen med den ökande ohälsan och de stigande sjuktalen är en av regeringens mest prioriterade utmaningar. Därför har regeringen satt upp ett ambitiöst mål. Sjukpenningtalet ska vara maximalt nio dagar år 2020. Målet motsvarar 14 miljarder i lägre utgifter och 70 000 färre sjukskrivna jämfört med Försäkringskassans senaste prognos. Det är 70 000 människor som inte behöver bli sjuka. Det är 14 miljarder som i stället kan investeras i jobb, skola och välfärd.” _ _ (F-Kassan Rapport 2016-05-03  Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016–2020 : _ _ _Ett av Försäkringskassans centralt prioriterade områden under 2016 är att minska sjuk-talen i samhället. Försäkringskassan har tilldelats 250 miljoner kronor extra för verksamhetsåren 2016 och framåt som ska användas till sjukförsäkringen. Försäkringskassan har arbetat särskilt med att förbättra bedömningen av arbetsförmågan enligt rehabiliteringskedjan och kommer fortsätta att fokusera på detta område.”_ _ _ ) 
SR Studio Ett 2018-10-17 Försäkringskassan ändrar handläggning för att möte regeringens mål
Nu visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen att Försäkringskassan ändrat handläggningen av sjukpenningärenden för att möta det här målet.
Hör samtal med Laura Hartman, tidigare chef på Analysenheten på Försäkringskassan och numera ordförande för Tillitsdelegationen, och Siv Norlin, ordförande för fackförbundet ST på F-kassan.
Vem platsar i Laget Sverige? Stina Oscarsson. Försäkringskassan började göra reklam för Laget Sverige: “Vi bryr oss inte om hur sjuk du är, vi bryr oss om din arbetsförmåga”
I princip kan var och en som inte är medvetslös arbeta Video med F-kassans generaldirektör Dan Eliasson och flera regeringars utredare Anna Hedborg.

Alliansregeringen införde Rehabiliteringskedjan 2008
Besluten som formade Sverige: Utförsäkringarna P1 2017-07-05
”Den bortre parentesen i sjukförsäkringen var en politisk bomb som briserade valåret 2010 och sägs ha kostat Alliansen den egna majoriteten. Hör om striden i regeringskansliet när reformen infördes.
Det var finansdepartementet som drev igenom slutdatumet i sjukförsäkringen och flera av tjänstemännen i regeringskansliet var oroliga att förändringarna skulle bli för hårda.
Lagom till valet 2010 kom berättelser från svårt sjuka människor som tvingades söka jobb eftersom de inte längre fick vara kvar i sjukförsäkringen. Hör bloggaren Emelie Holmquist, vars inlägg om sin sjuka mamma sägs ha påverkat valet. Vi hör också tidigare statssekreteraren Bettina Kashefi, folkpartistiska tjänstemannen Andreas Bergström och Mattias Lundbäck, politisk sakkunnig till socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson.”
SvD 2007-08-15 Skärpta sjukregler ska betala lägre skatt
”De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar. Det säger socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson.”
2008-06-03 Protester mot den s k Rehabiliteringskedjan på Mynttorget juli 2008 /YouTube/

Etik och rätt i en rättsstat /YouTube/
Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med inriktning socialrätt.
“Det är självklart så att rättsliga regler, juridiska regler, måste bottna i det etiska normsystemet. Att förutom det korrekta beslutet även det goda beslutet ska fattas innebär att det ska vara mänskligt gott, dvs etiska principer som människovärdesprincipen, autonomi- och självbestämmande-principen, solidaritets- eller medmänsklighetsprincipen, godhetsprincipen, är viktiga etiska normer som ska prägla de rättsliga reglerna. Det blir väldigt tydligt när det gäller regler som rör social trygghet och hälso- och sjukvård, för där har man regler där det är det allmänna kontra den enskilde på ett väldigt påtagligt sätt. Där får inte det allmänna eller staten agera på ett oetiskt sätt mot den enskilda individen. Det är det som vi menar med en rättsstat. Rättsstaten innebär en garanti för individen att staten inte överskrider sina maktbefogenheter. Etik och rätt hör ihop.”

Ruttnande rättsstat
Agneta Pleijel, Etikkommissionen i Sverige
“Europas befolkning är inte bara åldrad utan minskande. Det behövs inom kort 30 miljoner nykomlingar om inte de europeiska ekonomierna och hela vår livsstil ska kollapsa, påpekade Bauman. Somliga nämner högre siffror, 50 miljoner. Immigranterna är helt nödvändiga, men Europa bygger murar för att hålla dem borta. Det är sannerligen en paradox – det som pågår är en krock mellan realitet och politik. _ _ _
Om vi ser att de behandlas utan respekt för mänskliga rättigheter innebär det att fler kommer att behandlas så. Förfallet börjar alltid på det svagaste stället. Det är därifrån det börjar ruttna. Och förruttnelsen går vidare till andra områden, och når allt längre ut i samhället, och det blir svårt att försvara de värden som Europa har haft skäl att känna stolthet för: demokrati, likhet inför lagen, rättssäkerhet”

SLUSSA-kommentar 1: Samma dag som ministern gav med ena handen (stoppad bortre tidsgräns), tog hon med den andra genom direktiv till Försäkringskassan om förstärkta tidigare tidpunkter för bedömning av “arbetsförmåga” för att minska ersättningarna till sjuka.
SLUSSA-kommentar 2: Ministern lägger skulden på sjuka människor om pengar saknas till “jobb, skola, välfärd”. Trots att arbetsgivaravgiften avsedd för sjuka redan hade halverats och trots att också trygghetsförsäkringarna hör till välfärden. Välfärd är mer än vård, skola och omsorg SLUSSA-kommentar 3:  Bilden i media av vad man gör har blivit viktigare än vad man gör. Det ska se bra ut. Ministern: “Det är 70 000 människor som inte behöver bli sjuka.” Men den konkreta åtgärden var att ge 250 miljoner extra till Försäkringskassan för att mer strikt kunna följa den s k “Rehabiliteringskedjan.
SLUSSA-kommentar 4: Vilka etiska normer går beslutsfattarna 
på våra myndigheter efter idag? (Se video ovan med professor Lotta Vahlne Westerhäll.)
SLUSSA-kommentar 5: Det måste bli slut på pratet om ”bidrag” när det gäller sjukförsäkringen. (Ministern sa ”bidrag” ett antal gånger i senaste riksdagsdebatten om sjukförsäkringen.) Ex: Ingen säger att man får bidrag från försäkringsbolaget när bilen blivit skadad. Det handlar om ersättning från en försäkring. Sjukförsäkringen ingår i arbetsgivaravgiften.
SLUSSA-kommentar 6: 2018-04-18 tog riksdagen enhälligt beslut om att ge regeringen ett uppdrag 
att se över lagstiftningen om tjänstefel, liksom att en introduktionsutbildning för statsanställda ska införas. Det är fortfarande ingen större aktivitet vad gäller detta hos regeringens utredare… Varför?
Regeringen bör överväga utökat straffansvar för tjänstefel (KU37)
Motion om återinförande av tjänstemannaansvar

Sjukas pengar går till friska rika VLT 2013-08-14 /SLUSSA-debatt/
Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – vems ansvar? VLT 2018-06-29 /SLUSSA-debatt/
SLUSSA Vänners broschyr om Sjukförsäkringen

 


 

2. Chatt 2019-05-14: Vad har du för erfarenheter av Försäkringskassan?
SVT Rapporterade, läsare kommenterade 2015-05-14. Chatt: Vad har du för erfarenheter av Försäkringskassan?
(
Alla inlägg är inte publicerade, men ändå 21 A4-sidor med kommentarer.)

 


 

3. Demonstration Välfärdsalliansen 16 maj 2019
Demonstration för välfärd, trygghet och klimaträttvisa /YouTube/
Video från demonstrationen  /YouTube/
Välfärdsalliansen 16 maj 2019 /YouTube/

 


 

4. Så ska alla få del av välfärden  /Malou Efter Tio/
Så ska alla få del av välfärden
Vi har råd att ge alla bostäder i Sverige
Margit och Inger lever på gränsen till fattigdom
Ingrid Stark och Marit Binäs är två av alla de pensionärer som lever i fattigdom. De har slitit hela sina liv i sjukvården och barnomsorgen och nu kan de inte ens köpa kläder eller gå till tandläkaren. 

 


 

5. Slöseri att bortse från den färska utredningen av arbetsmarknaden
Slöseri att bortse från den färska utredningen av arbetsmarknaden DN 2019-05-10
REPLIK DN DEBATT 9/5. I dag gav regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen som är i stort sett identiskt med det en statlig arbetsmarknadsutredning arbetat med i två och ett halvt år och som hittills inte skickats på remiss. Det är kortsiktigt och riskerar stabiliteten på svensk arbetsmarknad, skriver Ursula Berge, Kristina Lovén Seldén och Adnan Habibija, fackliga företrädare i Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp.
I två och ett halvt år har en statlig utredning arbetat med att djupstudera svensk arbetsmarknadspolitik. Det har resulterat i över 900 sidor kunskapsbank såväl i hur arbetsmarknaden fungerar som vad forskningen i Sverige och andra länder säger.
Utredningen lade också konstruktiva förslag som var, i stort, heltäckande. I det arbetet har fack och arbetsgivare medverkat aktivt och vi har upplevt att vår kunskap ofta tagits till vara, även om utredningen har varit självständig. Men den utredningen har januariöverenskommelsens partier bestämt inte ska remitteras. För oss framstår det som ett otroligt slöseri med kunskap och erfarenhet. 

DN 2019-05-09 Ylva Johansson: ”Så ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden”
DN 2019-05-13 Låt kommunerna spela en större roll i att få fler i arbete
Arbetsmarknadsutredningen SOU 2019:3 
Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad
Svensk socialpolitisk förening. Frukostseminarium 2019-05-29 Vem tjänar på den nya arbetsmarknadspolitiken
/Video/

 


 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *