Stadgar


Stadgar för föreningen SLUSSA Vänner (i utskriftsvänligt format)
Nedanstående stadgar är antagna 2010-03-14

§ 1. Namn
Föreningens namn skall vara Slussa Vänner. Föreningens säte är Västerås kommun.

§ 2 Syfte och verksamhet
Föreningen är till för dem som själva är utsatta och för dem som vill stödja arbetet för
– personer med sjukdomar och skador som utförsäkrats eller på annat sätt fått förvärrad situation på grund av sjukförsäkringsreglerna,
– personer som utsatts för kränkande särbehandling i arbetsliv eller annat sammanhang,
– personer som hamnat i arbetslöshet och liknande situationer.

Föreningen vill

  • förmedla information via Nätverket Slussas hemsida www.slussa.se. Hemsidan får stöd praktiskt och ekonomiskt av föreningen. Hemsidan är också föreningens kanal utåt. Den som är ansvarig för hemsidan ska ingå i eller vara adjungerad till styrelsen.
  • förmedla information genom studiecirklar, föreläsningar, utställningar, seminarier och liknande, själv eller i samverkan med andra parter.
  • i samtal ge stöd och råd, genom att vid behov förmedla kontakter med andra ideella föreningar och nätverk som bistår till exempel personer med olika sjukdomar och skador, arbetslösa, mobbade, sjukskrivna, arbetsskadade.
  • i samtal ge stöd och råd, genom att vid behov förmedla kontakter med medicinsk, psykologisk, juridisk expertis eller andra personer med nödvändiga kunskaper.
  • bedriva opinionsbildning, själv eller i samverkan med andra parter.
  • ge ekonomiskt stöd genom insamlingar till särskilt ändamål (person, händelse) efter särskilt beslut i styrelsen.
  • genom att inrätta ett pris uppmärksamma personer som gjort särskilda insatser för att stävja kränkande behandling och mobbning av vuxna i samhället.

Föreningen verkar på ideell grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Ändring av stadgar och målsättning får ske endast vid årsmöte och med två tredjedels majoritet.

§ 3. Medlemmar och medlemsavgift
Medlemskap är öppet för alla som delar föreningens ändamål. Medlemsavgift beslutas på årsmöte. Medlem erlägger medlemsavgift per kalenderår. Medlemsavgift som betalas av ny medlem från och med oktober månad gäller även för efterföljande år.

§ 4. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen ska förutom av ordförande bestå av sekreterare och kassör. Styrelseledamöter väljs växelvis på ett eller två år. Ordförande väljs på ett år av årsmötet. Styrelsen fördelar övriga poster mellan sig på konstituerande styrelsemöte som hålls senast två veckor efter årsmötet. Styrelsen är beslutför med minst två närvarande ledamöter. Styrelsemöte skall hållas minst fyra gånger per år.

§ 5. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig när det gäller belopp upp till 1 000 kronor, vid överstigande belopp tecknas firman i förening. Styrelsen kan tillfälligt ge fullmakt åt annan ledamot. Sådan fullmakt ska ske skriftligen och innehålla tidpunkt för upphörande. Fullmakt undertecknas av ordförande och kassör i förening och kan återkallas av styrelsen. Om så görs, upphör den med omedelbar verkan.

§ 6. Revisorer
På ordinarie årsmöte ska en revisor samt en ersättare väljas på ett år.

§ 7. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 8. Valberedning
årsmötet väljer en valberedning som tar fram kandidater till nästa årsmöte.

§ 9. årsredovisning
Kassören ska senast en månad före årsmötet till revisorn lämna årsredovisning, innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. .

§ 10. Kallelse och information
Kallelse till årsmöte ska göras genom vanlig post eller e-post för den som så begärt. Kallelse ska vara utsänd tidigast fyra veckor, dock senast två veckor före årsmötet. Revisor ska underrättas så snart som årsmöteskallelse gått ut. Information kan även läggas ut på Nätverket Slussas hemsida www.slussa.se. Extra årsmöte kan sammankallas av styrelse, revisor eller minst en tiondel av medlemmarna.

§11. Dagordning för årsmöte
Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, protokollsjusterare och rösträknare).
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Resultat- och balansräkning för avslutat verksamhetsår.
Revisors berättelse över styrelsens förvaltning för avslutat verksamhetsår.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut om hantering av vinst/förlust.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för nästkommande verksamhetsår.
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
Val av revisor.
Val av valberedning.
Motioner.
övriga frågor.
Mötet avslutas.

§ 12. Motioner
Medlem som så önskar kan få ärende behandlad vid årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

§ 13. Etiska regler för medlemmar och styrelse
Tillsammans följer vi FN:s deklarationer och AFS 1993:17 om kränkande särbehandling.

§ 14. Upplösning av föreningen
För nedläggning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten. Föreningens eventuella tillgångar överföras till lämpligt ändamål enligt gemensamt beslut på upplösande årsmöte.

§ 15. Uteslutning av medlem
Medlem som driver frågor som motverkar föreningens syfte kan uteslutas. Sådant beslut skall tas av styrelsen. Besvär mot detta beslut kan ställas till årsmötet eller extra årsmöte.