SLUSSA debatt 2019


Samhället alltmer segregerat

Debatt: Samhället alltmer segregerat  Tidning VLT 2019-08-14

Replik. ”Hårda prioriteringar väntar” är rubriken på ett debattinlägg av fyra socialdemokrater. Prioriteringar för vilka?

Klyftorna ökar snabbt, friska går på reserven, en delvis sjuk arbetskraft, människor tystas, andra orkar inte bry sig, ökande depression/desperation, rädsla och förakt. En sådan utveckling leder ofrånkomligen till ett allt mer segregerat och instabilt samhälle som kräver fler lås och högre murar.

För den svenska välfärdens utveckling hade trygghetsförsäkringar och höjningen av bostädernas standard stor betydelse. Men tillgången till vettiga hyresbostäder har på senare år snabbt försämrats och nya bostadsrätter har orimliga priser för unga utan rika föräldrar. Risken är stor att lägenheter kommer att gapa tomma, trots bostadsbristen.

Den som har tur att äga sin bostad kan däremot leva gott på rot- och rutbidrag, räntebidrag, jobbskattebidrag, mycket låga bostadsräntor.

Svårt utsatta har redan drabbats hårt när våra trygghetsförsäkringar på senare tid utarmats. Samtidigt som ökande antal miljarder gått till vård, skola och omsorg – eftersom detta krävs för den vinstdrivande delen av välfärden – har sjukförsäkringens och arbetsskadeförsäkringens andel av arbetsgivaravgiften mer än halverats på tio år.

Långvarigt sjuka nekas skoningslöst rättmätig ersättning från sjukförsäkringen. Många har inte möjlighet att överklaga felaktiga beslut. Detta borde ingå i Sven-Erik Österbergs så kallade fuskutredning ”korrekta utbetalningar”. Avslag kan i värsta fall leda till vräkning från bostaden. Barn är inget hinder för vräkning, enligt socialen och Mimer i Västerås. Vräkningar av barnfamiljer har ökat igen i hela Sverige.

Etiska regler och personligt ansvar måste återinföras hos våra myndigheter. Att ”bara lyda” främjar diktatur. Återinförande av tjänstemannaansvar beslutades av en enig riksdag redan i april förra året.

Regering, riksdag och myndigheter måste ändra kompassriktning om Sverige ska förbli en rättsstat. En demokratisk rättsstat kör inte över sina invånare.

Maria Werme


Förödande konsekvenser av F-kassans beslut

Debatt: Förödande konsekvenser av F-kassans beslut Tidning VLT 2019-08-08

Förödande konsekvenser för enskilda och familjer kan bli resultat av Försäkringskassans avslag på ersättning. I stället för ”trygghet när livet tar en vändning”, som det står på Försäkringskassans hemsida, hamnar många i ett moras av juridiska svårigheter. Om exempel på det skrivs då och då i VLT.

Allt fler utförsäkras från sjukförsäkringen redan efter sex månader, efter regeringens direktiv till Försäkringskassan om striktare tillämpning av den så kallade rehabiliteringskedjan från 2008. Den som behöver vård och rehabilitering tvingas i stället gå tillbaka till arbetet eller till Arbetsförmedlingen. Alternativet är att vara utan egen försörjning. Många blir ännu sjukare. Självmord förekommer.

Också närstående drabbas, inte minst barnen, av de kraftiga försämringarna i sjukreglerna.

Försäkringskassans handläggare har oftast ingen medicinsk utbildning, inte kunskap om fysisk eller psykisk arbetsmiljö, inte kunskap om rehabilitering, om arbetsförmåga etcetera. Kunskap om att utreda arbetsförmåga finns på Arbetsförmedlingen. Det är inte rättssäkert då Försäkringskassans handläggare beslutar om arbetsförmåga bara utifrån pappersdokument.

Personer som arbetar inom vården, transporter, flyget etcetera kan trots läkarintyg få avslag på sjukpenning när de är sjuka. Förutom onödigt och ökat lidande leder den så kallade rehabiliteringskedjan till ett farligt samhälle.

Försäkringskassans handläggare beslutar ofta rutinmässigt att den som varit helt sjukskriven under lång tid ska återgå direkt till arbete 100 procent. Det visar att handläggare inte har rätt kunskap för sin uppgift. Grundläggande är att rehabilitering och återgång till arbete för långvarigt sjuka ska ske stegvis och under kontrollerade former.

En skadlig arbetsplats måste åtgärdas innan den sjukskrivne återgår i arbete. Annars är risken stor för återfall. Det handlar inte minst om arbetsplatser där människor sjukskrivs för utmattning. Inte sällan ingår mobbning i ärenden där utmattningsdiagnos är grund för sjukskrivning. Det är fel att påstå att det för alla är bra att vara på arbetet.

Mobbning främjas av den tystnadskultur som sprids på arbetsplatser, även offentliga. Utköp av medarbetare har ökat till många miljoner kronor per år i Västerås stad enligt artikel i VLT nyligen. Där ingår också personer som utsatts för arbetsplatsmobbning.

Rättshjälp gäller inte i tvister mot staten. Myndigheter och domstolar ska själva utreda så mycket som behövs på ett objektivt sätt. Men Försäkringskassan blir i stället direkt motpart till de försäkrade och alla bemöts som potentiella fuskare. Skatteverkets tes är däremot att ”alla vill göra rätt för sig, men det kan bli fel ibland”. Ska inte alla myndigheter visa samma attityd mot enskilda?

Försäkringskassans systematiska hänsynslöshet för att nå direktivet 9,0 i sjukpenningtal gör att både möjligheten till ersättning och nivån på ersättningar för sjuka brutalt hållits nere trots högkonjunktur. Samtidigt har redan välbeställda i samhället fått det mycket bättre ekonomiskt.

Privata försäkringar hjälper inte. Avslag på ersättning från Försäkringskassan innebär nekad ersättning från andra försäkringar.

Den hänsynslösa behandlingen av sjuka måste upphöra. Sjukförsäkringens del av arbetsgivaravgiften har mer än halverats på senare år. Många lever gott på sjukas bekostnad genom de statliga bidrag/avdrag som möjliggörs genom sämre ersättningar till sjuka.

Både politiker och myndigheten har ansvar för situationen. Åtgärder behövs snarast.

Maria Werme

SLUSSA Vänner


Sjukreglerna är ett hån mot medmänsklighet

 

Debatt: Sjukreglerna är ett hån mot medmänsklighet  Västmanlands Läns Tidning VLT 2019-03-26 

Artikeln ”Fick sjukpenningen indragen efter operation” i VLT den 6 mars ger en bra beskrivning av hur katastrofalt sjukförsäkringen kan fungera idag.
Den så kallade ”Rehabiliteringskedjan” infördes 2008. Det handlar inte om rehabilitering, utan om den som blivit sjuk ska få någon ersättning från sjukförsäkringen eller inte, med hänvisning till bedömning om ”arbetsförmågan” är nedsatt eller inte.
Det är Försäkringskassans handläggare som bedömer ”arbetsförmågan”, utan att ha träffat personen, utan egen medicinsk kunskap, utan egen kunskap om fysisk och psykisk arbetsmiljö eller om rehabilitering. ”Arbetsförmåga” har fortfarande inte fått någon riktig definition.
På Youtube finns ett videoklipp där flera regeringars utredare Anna Hedborg försvarar sin tes i Arbetsförmågeutredningen från 2009: ”I princip kan var och en som inte är medvetslös utföra arbete av något slag”. Utvecklingen har blivit i linje med detta.
På Youtube finns också talen från den manifestation utanför Riksdagshuset som hölls inför den planerade lagändringen juni 2008. Se ”Protester mot Rehabiliteringskedjan

(mer…)


Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner

Vlt 2019-03-04  Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner

Biträdande lokalpolisområdeschef Linda Hedmark skriver i VLT att det är viktigt att anmäla brott. Men varför anmäla då inte ens grov misshandel tas på allvar?

En SLUSSA-medlem blev misshandlad förra året med bland annat skärning i ansiktet. Trots att polisen var på plats efter några minuter lades ärendet ner dagen efter.

Allt skedde på öppen gata mitt i centrum. Bevisning finns med videofilmer, foton på skador i ansiktet, läkarjournal, sönderslitna kläder, vittnesmål. Många dokument har kommit bort hos polisen, bland annat skrivelse från advokat. Vid förhör har man inte frågat efter sådant som kan användas som bevis, ändå har man återigen lagt ner förundersökning just på grund av bristande bevisning.

Med anledning av våra undringar behandlas ärendet nu hos polisens särskilda utredningsavdelning.

Maria Werme, SLUSSA Vänner (Samling för Livslust till Utbrända, SuperStressade och Anhöriga)

Kommentar från SLUSSA: Är alla i polishuset utbrända?