SLUSSA debatt


Dödligt schema

VLT 2020-05-10 Debatt: Dödligt schema (med hela kvällsschemat)

Dödligt schema

 

Coronakrisen har avslöjat stora missförhållanden inom hemtjänst och äldreboenden. Men det är sedan mer än 20 år som omfördelningar till främst jobbskattebidrag lett till minskade skatteintäkter till kommunerna. Inom äldreomsorgen har det medfört årliga nedskärningar i miljardklassen. De har genomförts med bland annat industribaserade styrsystem, som just-in-time (NPM), med successiva försämringar för både personal och boende som konsekvens. (Se Arena Idés rapport: Budget ur balans).

Utdrag från sextimmars hemtjänst-schema:
17.00-17.10 Hagagatan 10 minuter Kvällsmål
4 min gångtid (Google 12 min) 900 m
17.14-17.24 Sigtunagatan 10 minuter Toalettbesök
1 min gångtid (Google 11 min) 1 400 m
17.27-17.42 Ynglingagatan 15 minuter Kvällsmål, hjälp i säng, avklädning. Hjälp med medicin från dosett (Waran).
4 min gångtid (Google 10 min) 800 m _ _ _
19.04 -19.24 S:t Eriksgatan 20 minuter Tillsyn. Middag. Laga middag. Hon har tappat matlusten. Det är viktigt att hon äter. Sitt kvar med henne. Ge henne medicin. Se till att hon tar den! Muntligt stöd vid hygien och avklädning.
(Totalt 20 besök och 9,5 km gångväg plus trappor/hissar. Kvällstid dessutom ansvar för larm!).

– Tidspressen gör det omöjligt att hinna jobba smittsäkert. Potentiella smittbärare kan behöva sköta nära omvårdnad och matning av misstänkt smittade utan tillgång till skydd.

– De många med otrygga anställningar har inte råd att stanna hemma vid misstänkta symtom på covid-19, eftersom de får varken ersättning för karensdag eller sjuklön.

– Våra äldre tvingas leva under mycket hög risk om det inte blir betydligt fler personal inom äldreomsorgen och uppdaterad kunskap om smittskydd. Det behövs tillgång till skyddsutrustning för all personal oavsett misstänkt smitta eller ej. Om det inte beaktas att man kan vara smittbärare utan symtom, kommer äldreomsorgen med många nära kontakter att fortsätta fungera som rysk roulette.

– Den 30 april erkände förvaltningsrätten i en dom sin okunskap om ”patientnära arbete” och tog därför inte ställning till den egentliga tvistefrågan; om enbart visir räcker i äldreomsorgen vid patientnära arbete med person med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta. Detta trots att förvaltningsrätten själv har möjlighet att utreda så mycket som behövs och kunde ha frågat Arbetsmiljöverket vad “patientnära arbete” innebär . Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 8036-20. Pressmeddelande 2020-04-30: Förvaltningsrätten upphäver Arbetsmiljöverkets förbud gällande Serafens vård- och omsorgsboende. Folkhälsomyndigheten behöver nu ta större ansvar eftersom äldreomsorgen ofta hänvisas dit.

– Politiker och övriga beslutsfattare borde själva pröva att arbeta en dag inom underbemannad hemtjänst i coronatid.

Många tonåringar och unga vuxna med stor potential som kom från länder utanför Europa till Sverige 2015 ingavs stora förhoppningar. Men en ny asyllag kom 2016, med retroaktiv funktion vilket innebar ett stort svek. Men det finns möjlighet för politiker att snabbt åtgärda destruktiva beslut. Det är viktigare med permanent uppehållstillstånd och arbete än familjeåterförening för dessa unga, med bakgrund från där man behandlar äldre med respekt och omtanke. De som får arbete, inom till exempel äldreomsorgen, skickar pengar direkt till behövande utan mellanhänder. Det skulle alltså dessutom innebära effektivare bistånd.

Tyvärr brister ofta kunskapen om hur verkligheten ser ut hos myndigheter och politiker. Det saknas alltför ofta vilja att lyssna och ta till sig upplysningar som kommer från andra än de starkaste rösterna i samhället. Det har fått ödesdigra konsekvenser.

Maria Werme 
Gunnar Lindholm 
slussa.se

Se även Vägledning vid medicinsk prioritering Region Stockholm
(Behandling med syrgas ges bara inom sjukvården.)
2020-04-20 Äldre coronasjuka överlever i hög grad.


Debatt: Parallella samhällen hotar demokratin i vårt land

VLT Debatt: Parallella samhällen hotar demokratin i vårt land

VLT 2020-03-08 Klyftor och segregation fortsätter att öka inom många olika områden och framväxten av parallella samhällen sker mitt ibland oss. Rädslo- och tystnadskulturer utvecklas. Vi behöver hjälpas åt att värna demokratin.

Om Sverige ska kunna fortsätta att vara ett demokratiskt rättssamhälle krävs att etiska normer och värderingar åter får vara rättesnöre för myndigheter och politiker, för hela samhället, och att korruption stävjas.

Segregation inom skolan, stress, mobbning och utslagning i arbetslivet, ökande arbetslivskriminalitet, tystnadskulturer, ökande utförsäkringar från sjukförsäkringen, två parallella system in till vården, de tillfälliga asyllagarnas konsekvenser, ökande rasism, segregerade bostadsområden, segregerande bostadsmarknad, brist på bostäder, hemlöshet, allt fler fattigpensionärer etcetera. Listan blir lång på den utveckling som om den får fortsätta får negativa konsekvenser för alla.

Om Sverige ska kunna fortsätta att vara ett demokratiskt rättssamhälle krävs att etiska normer och värderingar åter får vara rättesnöre för myndigheter och politiker, för hela samhället, och att korruption stävjas.

Vi behöver hjälpas åt att värna demokratin. Demokratin bygger på politiska partier. Fler behöver därför engagera sig politiskt för demokratins skull. Vi behöver också inse vikten av att inte ställa utsatta grupper mot varandra och att välfärd är mer än vård, skola och omsorg.

Inte minst med tanke på coronavirus och flyktingsituationen i världen, som Sverige inte kan smita undan, får det inte längre vara konkurrens utan samarbete som måste utvecklas också i vårt land.

Den 9 mars, är det ett heldagsseminarium på Culturen i Västerås, arrangerat av Nätverket SLUSSA och ABF under rubriken ”Parallella samhällens framväxt. Segregation – Rädslokulturer – Integration”.

Landshövdingen och Töres Theorell inleder seminariet. Förutom de forskare, författare och andra särskilt kunniga personer som föreläser kommer även politiker, fackligt aktiva och andra som inte blundar för verkligheten och vill bidra till ett bättre samhälle att vara där. Du är också välkommen. Det handlar om allas vår framtid.

Maria Werme

Kontaktperson för nätverket SLUSSA


Samhället alltmer segregerat

Debatt: Samhället alltmer segregerat  Tidning VLT 2019-08-14

Replik. ”Hårda prioriteringar väntar” är rubriken på ett debattinlägg av fyra socialdemokrater. Prioriteringar för vilka?

Klyftorna ökar snabbt, friska går på reserven, en delvis sjuk arbetskraft, människor tystas, andra orkar inte bry sig, ökande depression/desperation, rädsla och förakt. En sådan utveckling leder ofrånkomligen till ett allt mer segregerat och instabilt samhälle som kräver fler lås och högre murar.

För den svenska välfärdens utveckling hade trygghetsförsäkringar och höjningen av bostädernas standard stor betydelse. Men tillgången till vettiga hyresbostäder har på senare år snabbt försämrats och nya bostadsrätter har orimliga priser för unga utan rika föräldrar. Risken är stor att lägenheter kommer att gapa tomma, trots bostadsbristen.

Den som har tur att äga sin bostad kan däremot leva gott på rot- och rutbidrag, räntebidrag, jobbskattebidrag, mycket låga bostadsräntor.

Svårt utsatta har redan drabbats hårt när våra trygghetsförsäkringar på senare tid utarmats. Samtidigt som ökande antal miljarder gått till vård, skola och omsorg – eftersom detta krävs för den vinstdrivande delen av välfärden – har sjukförsäkringens och arbetsskadeförsäkringens andel av arbetsgivaravgiften mer än halverats på tio år.

Långvarigt sjuka nekas skoningslöst rättmätig ersättning från sjukförsäkringen. Många har inte möjlighet att överklaga felaktiga beslut. Detta borde ingå i Sven-Erik Österbergs så kallade fuskutredning ”korrekta utbetalningar”. Avslag kan i värsta fall leda till vräkning från bostaden. Barn är inget hinder för vräkning, enligt socialen och Mimer i Västerås. Vräkningar av barnfamiljer har ökat igen i hela Sverige.

Etiska regler och personligt ansvar måste återinföras hos våra myndigheter. Att ”bara lyda” främjar diktatur. Återinförande av tjänstemannaansvar beslutades av en enig riksdag redan i april förra året.

Regering, riksdag och myndigheter måste ändra kompassriktning om Sverige ska förbli en rättsstat. En demokratisk rättsstat kör inte över sina invånare.

Maria Werme


Förödande konsekvenser av F-kassans beslut

Debatt: Förödande konsekvenser av F-kassans beslut Tidning VLT 2019-08-08

Förödande konsekvenser för enskilda och familjer kan bli resultat av Försäkringskassans avslag på ersättning. I stället för ”trygghet när livet tar en vändning”, som det står på Försäkringskassans hemsida, hamnar många i ett moras av juridiska svårigheter. Om exempel på det skrivs då och då i VLT.

Allt fler utförsäkras från sjukförsäkringen redan efter sex månader, efter regeringens direktiv till Försäkringskassan om striktare tillämpning av den så kallade rehabiliteringskedjan från 2008. Den som behöver vård och rehabilitering tvingas i stället gå tillbaka till arbetet eller till Arbetsförmedlingen. Alternativet är att vara utan egen försörjning. Många blir ännu sjukare. Självmord förekommer.

Också närstående drabbas, inte minst barnen, av de kraftiga försämringarna i sjukreglerna.

Försäkringskassans handläggare har oftast ingen medicinsk utbildning, inte kunskap om fysisk eller psykisk arbetsmiljö, inte kunskap om rehabilitering, om arbetsförmåga etcetera. Kunskap om att utreda arbetsförmåga finns på Arbetsförmedlingen. Det är inte rättssäkert då Försäkringskassans handläggare beslutar om arbetsförmåga bara utifrån pappersdokument.

Personer som arbetar inom vården, transporter, flyget etcetera kan trots läkarintyg få avslag på sjukpenning när de är sjuka. Förutom onödigt och ökat lidande leder den så kallade rehabiliteringskedjan till ett farligt samhälle.

Försäkringskassans handläggare beslutar ofta rutinmässigt att den som varit helt sjukskriven under lång tid ska återgå direkt till arbete 100 procent. Det visar att handläggare inte har rätt kunskap för sin uppgift. Grundläggande är att rehabilitering och återgång till arbete för långvarigt sjuka ska ske stegvis och under kontrollerade former.

En skadlig arbetsplats måste åtgärdas innan den sjukskrivne återgår i arbete. Annars är risken stor för återfall. Det handlar inte minst om arbetsplatser där människor sjukskrivs för utmattning. Inte sällan ingår mobbning i ärenden där utmattningsdiagnos är grund för sjukskrivning. Det är fel att påstå att det för alla är bra att vara på arbetet.

Mobbning främjas av den tystnadskultur som sprids på arbetsplatser, även offentliga. Utköp av medarbetare har ökat till många miljoner kronor per år i Västerås stad enligt artikel i VLT nyligen. Där ingår också personer som utsatts för arbetsplatsmobbning.

Rättshjälp gäller inte i tvister mot staten. Myndigheter och domstolar ska själva utreda så mycket som behövs på ett objektivt sätt. Men Försäkringskassan blir i stället direkt motpart till de försäkrade och alla bemöts som potentiella fuskare. Skatteverkets tes är däremot att ”alla vill göra rätt för sig, men det kan bli fel ibland”. Ska inte alla myndigheter visa samma attityd mot enskilda?

Försäkringskassans systematiska hänsynslöshet för att nå direktivet 9,0 i sjukpenningtal gör att både möjligheten till ersättning och nivån på ersättningar för sjuka brutalt hållits nere trots högkonjunktur. Samtidigt har redan välbeställda i samhället fått det mycket bättre ekonomiskt.

Privata försäkringar hjälper inte. Avslag på ersättning från Försäkringskassan innebär nekad ersättning från andra försäkringar.

Den hänsynslösa behandlingen av sjuka måste upphöra. Sjukförsäkringens del av arbetsgivaravgiften har mer än halverats på senare år. Många lever gott på sjukas bekostnad genom de statliga bidrag/avdrag som möjliggörs genom sämre ersättningar till sjuka.

Både politiker och myndigheten har ansvar för situationen. Åtgärder behövs snarast.

Maria Werme

SLUSSA Vänner


Slussa: Återupprätta trygghetsförsäkringarna

VLT 23 sep 2018. Återupprätta trygghetsförsäkringarna

i vill gärna veta vilket parti som verkligen vill återupprätta vår välfärd till den nivå som det var tänkt från början. Jag avser då främst sjukförsäkringen (sjukpenningen, sjukersättningen) och LSS.

Dessa ersättningar som ska göra att vi kan leva ett tryggt liv även vid sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ersättningar som vi själva har finansierat och som inte är bidrag, som vissa vill göra gällande.

Vissa partier har ju klart deklarerat att de tänker försämra dessa ersättningar ytterligare om de kommer till makten. De menar att det hindrar människor att fastna i utanförskap.

Har lite svårt att se hur ekonomisk misär ska förhindra det. I mina ögon så ökar risken för utanförskap för människor som, förutom sjukdom eller skada dessutom mister sin försörjning.

(mer…)


Sjukreglerna är ett hån mot medmänsklighet

 

Debatt: Sjukreglerna är ett hån mot medmänsklighet  Västmanlands Läns Tidning VLT 2019-03-26 

Artikeln ”Fick sjukpenningen indragen efter operation” i VLT den 6 mars ger en bra beskrivning av hur katastrofalt sjukförsäkringen kan fungera idag.
Den så kallade ”Rehabiliteringskedjan” infördes 2008. Det handlar inte om rehabilitering, utan om den som blivit sjuk ska få någon ersättning från sjukförsäkringen eller inte, med hänvisning till bedömning om ”arbetsförmågan” är nedsatt eller inte.
Det är Försäkringskassans handläggare som bedömer ”arbetsförmågan”, utan att ha träffat personen, utan egen medicinsk kunskap, utan egen kunskap om fysisk och psykisk arbetsmiljö eller om rehabilitering. ”Arbetsförmåga” har fortfarande inte fått någon riktig definition.
På Youtube finns ett videoklipp där flera regeringars utredare Anna Hedborg försvarar sin tes i Arbetsförmågeutredningen från 2009: ”I princip kan var och en som inte är medvetslös utföra arbete av något slag”. Utvecklingen har blivit i linje med detta.
På Youtube finns också talen från den manifestation utanför Riksdagshuset som hölls inför den planerade lagändringen juni 2008. Se ”Protester mot Rehabiliteringskedjan

(mer…)


Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner

Vlt 2019-03-04  Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner

Biträdande lokalpolisområdeschef Linda Hedmark skriver i VLT att det är viktigt att anmäla brott. Men varför anmäla då inte ens grov misshandel tas på allvar?

En SLUSSA-medlem blev misshandlad förra året med bland annat skärning i ansiktet. Trots att polisen var på plats efter några minuter lades ärendet ner dagen efter.

Allt skedde på öppen gata mitt i centrum. Bevisning finns med videofilmer, foton på skador i ansiktet, läkarjournal, sönderslitna kläder, vittnesmål. Många dokument har kommit bort hos polisen, bland annat skrivelse från advokat. Vid förhör har man inte frågat efter sådant som kan användas som bevis, ändå har man återigen lagt ner förundersökning just på grund av bristande bevisning.

Med anledning av våra undringar behandlas ärendet nu hos polisens särskilda utredningsavdelning.

Maria Werme, SLUSSA Vänner (Samling för Livslust till Utbrända, SuperStressade och Anhöriga)

Kommentar från SLUSSA: Är alla i polishuset utbrända?


SLUSSA debatt 2017

Välfärd är mer än vård, skola och omsorg

2017-12-17 Kristianstadsbladet

Välfärd har på senare tid förminskats till att gälla enbart vård, skola och omsorg. Men välfärd handlar också om social och ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning, sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och ålderspension.

Även bra arbetsmiljö och bra bostäder hör till en bra välfärd.

Hälften av de kvinnor som nu uppnår pensionsåldern kommer att ha en pension som är på närmast socialbidragsnivå.

Det gäller också framöver för de många som under arbetsför ålder har blivit eller blir utslitna, utbrända eller utmobbade från sina arbeten, utförsäkrade från sjukförsäkringen, eller utfasade genom arbetsförmedlingens Fas 3.

Oro för ekonomin skapar och ökar ohälsa.

 Sjukersättningen borde höjas till en nivå som det går att leva anständigt på. Hel sjukersättning är enligt Försäkringskassan i genomsnitt cirka 10 500 kronor per månad, före skatt! (cirka 700 kronor mer för män.) En rimligare ersättning skulle i stället för dagens successivt minskade köpkraft för denna del av befolkningen leda till ökad konsumtion, vilket ju lär ska vara eftersträvansvärt för samhällsekonomin.

Många utsatta i samhället kan inte själva göra sina röster hörda. De syns inte och hörs inte.
 Många kan varken klaga eller överklaga. De mår för dåligt.

Ett samhälle med mindre klyftor ger ett bättre och tryggare samhälle för alla.
 Att klyftorna fortsätter att växa och bristerna i välfärden kvarstår och snarast förvärras behöver
därför fortfarande uppmärksammas.


Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – Vems ansvar?

Västmanlands Läns Tidning (VLT) 2018-06-29
Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – vems ansvar?

Få vet att Försäkringskassan kan avslå rätten till ersättning vid sjukdom eller skada, trots läkarutlåtanden. Också indrag av pågående sjukpenning har ökat på några få år – med 400 procent!

Många tror felaktigt att man har trygghet vid sjukdom genom försäkringar. Icke. Det är Försäkringskassan som avgör. Arbetsförmedlingen, som har experter som utreder arbetsförmåga, kan ha motsatt uppfattning till Försäkringskassan, men Försäkringskassan fattar besluten.

Föräldraförsäkringen fick extra resurser från arbetsgivaravgiften för några år sedan. Samtidigt sänktes andelen till arbetsskador med lika mycket. Men troligen vill även småbarnsföräldrar som arbetar ha en försäkring som fungerar om man skulle drabbas av sjukdom eller skada av arbetet.

Det har på senare år blivit nästan omöjligt att få arbetsskada godkänd, särskilt när det gäller förslitningsskador eller psykisk skada (till exempel vid utmattning, mobbning).

Det har blivit skamligt att bli sjuk i Sverige, särskilt skamligt att bli långvarigt sjuk eller skadad, särskilt om man inte kan arbeta trots sjukdomen/skadan.

Snabb återgång i arbete krävs enligt “arbetslinjen” och den så kallade “rehabiliteringskedjan” – som inte innehåller någon rehabilitering. “Rehabiliteringskedjan” från 2008 har bara tidpunkter för avstämning för bedömning av “arbetsförmåga”, något som inte är definierat vad det egentligen innebär.

Man har till och börjat utgå ifrån att rörelseförmåga innebär arbetsförmåga, efter inspiration av flera regeringars utredare Anna Hedborg som i sin “Arbetsförmågeutredning” 2009 skrev: ”Alla som inte är medvetslösa kan utföra arbete av något slag”.

Den som drabbas av sjukdom ska alltså, förutom att försöka hantera sin sjukdom med allt vad det innebär, söka arbete på hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. Hänsyn ska inte tas till ålder, utbildning eller social situation – detta är de flesta politiker överens om.

En utredning är tillsatt om vad som är ”normalt förekommande arbete” – utredningen ska ta 1,5 år!

4 av 5 långvarigt och svårt sjuka får i dag avslag på ansökan om sjukersättning (tidigare förtidspension). Försäkringskassan skriver rutinmässigt att ”din arbetsförmåga inte kan anses vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden”.

Den som råkar drabbas av sjukdom eller skada riskerar bli helt utan egen försörjning. Även närstående drabbas, inte minst barnen. Pengar avsedda för sjuka har i stället gått till dem som har det bra: jobbskatteavdrag, rut- och rotbidrag.

På söndag börjar Almedalsveckan då många politiker och andra ansvariga för sjuka och skadade människor samlas. Men mycket få av de tusentals seminarierna handlar om ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetsskada, något som många är oroliga för i dag.

En fråga under Almedalsveckan borde vara: Var finns arbetsmarknaden för sjuka och skadade? Vilka har ansvar för den? Det är på tiden att börja se över detta nu.

Maria Werme
SLUSSA Vänner


Ett starkare skydd för visselblåsare behövs

VLT, Västerås 2014-11-03: Ett starkare skydd för visselblåsare behövs
UNT, Uppsala 2014-11-03: Tandlöst förslag om skydd för dem som slår larm
Allehanda, Örnsköldsvik 2014-11-03 Tandlöst förslag om skydd för anställda som slår larm
NSD, Norrländska socialdemokraten 2014-11-05: Ett tandlöst förslag
Norrbottenskuriren 2014-11-11: Tandlöst förslag om skydd för arbetstagare som slår larm
NT.se, Norrköpings Tidningar 2014-11-14: Ett tandlöst förslag om skydd
NWT.se, Nya Wermlandstidningen 2014-11-18: Tandlöst förslag om skydd


Välfärdskampanj 7 december 2013

Välfärdskampanj 7 december 2013 Video
Sigmatorget, Västerås. Tappra manifesterande trotsade iskyla och snålblåst. Låtskrivaren, pedagogen och artisten Ulf B Fernqvist sjng egna sånger om bl a Fräldravrålet, Carola från SLUSSA Vänner läste från Onådiga Luntan, Hasse berättade från Occupy Västerås och Omställning Västerås, Lucia och Ulf sjng sånger om Fas 3 och Välfärden