Veckomejl Nr 227, den 7 juli 2018


Innehåll:
1. Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – vems ansvar?  /SLUSSA-debatt/ 
2. Stridsåtgärder mot Försäkringskassans ”kompletteringsterror” 
3. Sjuk utan sjukpenning – hur mår man då?
4. F-kassan – “En absurd själlös och endast till ytan rationell byråkrati”
5. Viktiga domar för sjukskrivna i Högsta Förvaltningsdomstolen
6. Psykisk hälsa
7. Arbetsplatsmobbning

 

Först några kommentarer till SLUSSA-debattinlägget under Punkt 1: “Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – vems ansvar?”
Försäkringskassan verkar ha glömt att etiska regler ska gälla vid handläggning och att sjuka och skadade behöver individuellt anpassad rehabilitering, helst under kontrollerade former…
Man kan också undra hur F-kassan kan bedöma att en svårt sjuk/skadad inte har nedsatt arbetsförmåga ens med en fjärdedel? Vem ser över Försäkringskassans förståelse av vad siffror betyder?
Lite eftertanke skulle behövas..

Man cirkulerar handläggarna så att de inte ska fästa sig vid någon enskild person. Också det är omänskligt…

Det måste också ändras att Försäkringskassan inte ska se till utbildning, social situation och ålder.  Att detta tagits bort leder ofta till absurda konsekvenser, vilket man märker då man sitter med vid myndigheternas möten med sjuka människor. Handläggare har lärt sig att frånsäga sig allt ansvar. T ex om man blir utan försörjning på grund av handläggarens, blir beskedet att försörjning “hör till en annan myndighet”. Man får inte ens säga vad denna myndighet heter… Ibland försörjning också från denna myndighet, det är ofta man får vänta tre månader utan att få några pengar från soc. Hur är det tänkt? Vill man främja att människor ska böi kriminella – det verkar vara enda lösningen i en sådan situation. Vräkningar går snabbt idag..
Det är många fler som berörs än de som drabbas direkt av myndigheters omänskliga behandling, inte minst närstående. Men mest utsatta är ändå den som är ensamstående, som inte har något personligt stöd från någon anhörig, någon som kan hjälpa till i kampen för att få sin rätt.

Se också SLUSSAs broschyr Sjukförsäkringen
Önskar er alla en fortsatt Trevlig sommar!
SLUSSA-styrelsen
genom Maria Werme

 


 

1. Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – vems ansvar?  /SLUSSA-debatt/
 
Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – Vems ansvar? VLT.se 2018-06-29 (VLT papperstidningen 2018-06-30) Just nu 534 delningar på Facebook!
_ _ _”Man har till och börjat utgå ifrån att rörelseförmåga innebär arbetsförmåga, efter inspiration av flera regeringars utredare Anna Hedborg som i sin ”Arbetsförmågeutredning” 2009 skrev: ”Alla som inte är medvetslösa kan utföra arbete av något slag”.
Se YouTube Dan Eliasson och Anna Hedborg får frågan om alla som inte är medvetslösa kan arbeta samt ordföranden i socialförsäkringsutskottet Gunnar Axen: Vi skickar inte ut ut sjuka i arbetslöshet
_ _ _ En fråga under Almedalsveckan borde vara: Var finns arbetsmarknaden för sjuka och skadade? Vilka har ansvar för den? Det är på tiden att börja prata om denna nu.”

 


 

2. Stridsåtgärder mot Försäkringskassans ”kompletteringsterror” 
Läkartidningen 2018-06-16 Överväg åtgärder mot F-kassans ”kompletteringsterror”
“De mest sårbara har det senaste decenniet inte alls fått lämpliga, anpassade jobb utan slagits ut ur gemenskapen och lever många gånger i misär eller beroende av anhöriga. I all politisk retorik om att minska utanförskapet är det paradoxala att regelverket efter 2008 just skapar extremt utanförskap. Partierna har i debatten efter Riksrevisionens rapport inte heller bedrivit självrannsakan eller föreslagit hur de drabbade ska kompenseras och få upprättelse.
Jag vill att Läkarförbundet
– tar strid för att samhällets mest sjuka och utsatta omfattas av välfärdssystemen och inte manövreras ut i en inhuman teknokratisk process, om än baserad på lagstiftning
– kräver omfattande förändringar i bemötandet från Försäkringskassan gentemot läkarkåren, inte minst primärvårdens läkare som i upprepade undersökningar framhåller relationen till myndigheten och dess petimeterkrav som ett av de viktigaste arbetsmiljöproblemen
– överväger stridsåtgärder om inte »kompletteringsterrorn« upphör
– kräver att Försäkringskassan återtar sin roll som drivkraft och samordnare i rehabiliteringen, bland annat med stöd till, kontroll av och krav på arbetsgivaren
– uppvaktar socialministern och kräver lagändringar samt inflytande/representation i de översyner som tillsats vad gäller sjukersättning, samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt begreppet »normalt förekommande arbete«.”
Referenser:
Johnsson, Björn Kampen om sjukfrånvaron. Lund: Arkiv förlag; 2009.
Inspektionen för Socialförsäkringen. Försäkringskassan behöver identifiera social problematik och våldsutsatthet i sjukpenningärenden [pressmeddelande]. 3 maj 2018. Vahlne Westerhäll L. Rättssäkerhet i sjukförsäkringen. Youtube. 14 mars 2010. (SLUSSA)
Läkare: Vi måste ha utbildning så vi kan språket. Sveriges Radio. 15 maj 2018.
Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa. Stockholm: Riksrevisionen; 2018. RIR 2018:9.
Läkartidningen 2018-06-19: Dialogen med Försäkringskassan har äntligen återupptagits

 


 

3. Sjuk utan sjukpenning – hur mår man då?
P1 Plånboken Sjuk utan sjukpenning – hur mår man då?
“Det känns hopplöst – Det är en oro varje månad”

“Antalet människor i Sverige som sjukskrivs för psykiatriska diagnoser har stadigt ökat, och sedan 2014 är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Samtidigt har andelen personer som får sin sjukpenning indragen ökat under dom senaste tre åren, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.
Plånboken har träffat läraren Ia som blev sjukskriven för utmattningsdepression och ångest förra året. Först dröjde det tre månader innan Försäkringskassan betalade ut ersättning. Och efter sex månader kom beskedet att Ia inte skulle få någon mer sjukpenning alls. Enligt Ia har den ekonomiska stressen lett till att hon inte kunnat återhämta sig från sin utmattning.”

 


 

4. F-kassan – “En absurd själlös och endast till ytan rationell byråkrati”

ETC 2018-01-23 Jurist: F-kassans metoder saknar stöd i lagen”
ETC 2018-01-23 ”Oron över ekonomin har gjort mig sämre”
ETC 2018-06-21: “En absurd, själlös och endast till ytan rationell byråkrati”

ETC 2018-06-21: “Det är vi som är de utförsäkrade”

ETC 2018-06-02 Sjuk, sjukare, sjukförsäkring
Fagerstaposten 
Försäkringskassan gör de sjuka sjukare
Arbetarbladet 2018-07-06: Försäkringskassans omänskliga och felaktiga beslut. När tänker regeringen vakna?

 


 

5. Viktiga domar för sjukskrivna i Högsta Förvaltningsdomstolen
Fackjuridik LO-TCO Rättskydd AB 2018-06-26 
Principiellt viktig framgång i mål om rätt till sjukpenning
ETC 2016-06-26: 
Sjuka IngBritt vann mot Försäkringskassan 
Försäkringskassan: 
Domen förändrar inte vårt arbete

 


 

6. Psykisk hälsa
Ing-Marie Wieselgren SKL beskriver Uppdrag Psykisk Hälsa 2016 /YouTube/

OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd) 2018-03-28 Hur formar SKL arbetsmiljön i välfärden 

 


 

7. Arbetsplatsmobbning
HR-bloggen 2017-03-17 Mobbning – ett dödligt arbetsmiljöproblem
HR-bloggen 2018-06-13 När tystnadskulturen breder ut sig
”Vi ser allt fler exempel på osund arbetsmiljö inom det offentliga. När makthungriga politiker får den yttersta chefsrollen, skapas rädda organisationer där tystnadskulturen breder ut sig och underställda blir syndabockar._ _ _
Tystnadskultur och syndabocksletande
Det finns också exempel på hur tystnadskulturen slår till. Det kan handla om partier, som bestämmer sig för att ”vara tysta” för att undvika politisk skada – trots att de vet att någon har behandlats illa i organisationen. Det är både omänskligt och riskerar definitivt att ställa individen utanför arbetsplatsens gemenskap så att det leder till ohälsa (= kränkande särbehandling enligt 
AFS 2015:4).

Vanligt förekommande är också att utse syndabockar. I kulturer som präglas av manipulation och politiska maktkamper är det inte enkelt att vara tjänsteman eller chef. Usla politiker använder tjänstemäns tillkortakommanden för att offentligt hänga ut dem eller internt smutskasta dem.

Chefer tenderar efterhand att ta efter sina överordnade förtroendevaldas destruktiva ledarbeteenden. Med konsekvensen att hela organisationen blir rädd, skrämd och tyst och att människor inte vågar påtala missförhållanden. För vem av medarbetarna vågar ha en åsikt – om rädslan för att bli uthängd alltid finns framför dörren? Och vem vågar berätta om sina egna fel – med överhängande risk att bli offentligt avrättad av chefen?

Attraherar fel sorts ledare
Ledarförsörjningen är extra svår i den offentliga sektorn. Alla anställda förtjänar bra chefer, men hur ska en god ledare förmås att arbeta i en sådan osund miljö? De machiavelliska kulturerna skapar tyvärr endast förutsättningar för ledare som vill delta i spelet. Alternativt rädda ledare som tyst accepterar alla övergrepp. _ _ _

Frågan som varje politiskt parti behöver ställa sig är: Vill vi ha företrädare för vår politik som kränker välfärdens medarbetare och chefer? Om inte, hur kan vi säkerställa att de inte får utrymme?

Till sist: Det finns givetvis även fantastiska förtroendevalda och inspirerande kommuner och landsting, som vågar och vill stå upp för rättvisa och bra arbetsmiljöer. Låt oss inspireras av dem och sprida deras kompetens till partikollegor och systerorganisationer! Dessa människor och organisationer är framtiden i Sverige.”


 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *